نخستین گام صادرات پوشاک ایران برداشته شد

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

مدیـــرکل دفترصنایـــع نســـاجی وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت گفـــت: نخســـتین محمولـــه صادراتـــی پوشـــاک تولیـــد داخلـــی بـــا درج نـــام «ایـــران» در برچســـب نشـــان تجـــاری یـــک شـــرکت ترکیـــه ای، روانـــه بازارهـــای هـــدف میشـــود.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تارنمـای وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، «افســـانه محرابـــی» در حاشـــیه بازدیـــد از یـــک واحـــد صنعتـــی و تولیـــدی پوشـــاک افـــزود: اســـتفاده از فنـــاوری، دانـــش و ماشـــینآلات روز جهـــان و همچنیـــن صـــادرات محصـــولات تولیـــد شـــده خارجـــی در ایـــران بـــا برنـــد ایرانـــی بـــه بازارهـــای جهانـــی یکـــی از شـــروط ایـــران در دوران پســـابرجام بـــرای همکاریهـــای اقتصـــادی بـــا ســـایر کشـــورهای جهـــان اســـت.

بــه گفتــه ایــن مســوول، بــرای عملیاتــی کــردن مــاده 3 دســتورالعمل ســـاماندهی واردات پوشـــاک و بـــا هـــدف انتقـــال دانـــش فنـــی و مهارتـــی در زمینـــه طراحـــی و مـــد، ورود بـــه زنجیـــره جهانـــی ارزش و پیوســـتن بـــه بازارهـــای بینالمللـــی، نخســـتین گام بلنـــد و جـــدی در صنعـــت نســـاجی ایـــران برداشـــته شـــد.

وی ب ـا اش ـاره ب ـه هم ـکاری معاون ـت توس ـعه کارآفرین ـی وزارت تع ـاون، کار و رفــاه اجتماعــی و بانــک توســعه تعــاون بــرای تحقــق ســهم صنعــت نســـاجی از اشـــتغالزایی خاطرنشـــان کـــرد: بـــرای تحقـــق ایـــن هـــدف، اجـــرای طـــرح «تکاپـــو» کلیـــد زده شـــد.

بـــه گـــزارش ایرنـــا، بـــا اجـــرای طـــرح تکاپـــو (توســـعه کســـب و کار، اشـــتغال پایـــدار) مـــی تـــوان ایـــران را کارخانـــه و بخـــش قابـــل توجهـــی از اقتصـــاد کشـــور را بـــه ســـوی تولیـــد هدایـــت کـــرد؛ کارخانـــه ای کـــه بـــا دســـتان توانمنـــد نیـــروی جـــوان کارآمـــد ایرانـــی اداره شـــود و کالا بـــه بازارهـــای داخلـــی و خارجـــی عرضـــه کنـــد.

مدیـــرکل دفتـــر صنایـــع نســـاجی وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اضافـــه کـــرد: در مراحـــل اولیـــه طـــرح تکاپـــو و برنامـــه اشـــتغال فراگیـــر کـــه بـــا همـــکاری وزارتخانههـــای تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی، صنعـــت، معـــدن و تجـــارت و بانـــک توســـعه تعـــاون و یکـــی از برندهـــای تجـــاری پوشــاک ترکیــه بــه اجــرا درآمــده، صــادرات تــا ســقف ســالیانه 20 میلیــون یــورو انــواع پوشــاک از تولیدکننــدگان ایرانــی (بــا ظرفیــت تولیــد نزدیــک بــه 2 میلیــون و 500 هــزار قطعــه لبــاس و اشــتغال پنــج هــزار نفــر) انعقــاد قراردادهـــای متعـــددی بـــا تولیدکننـــدگان پوشـــاک داخلـــی پیـــش بینـــی شـــده اســـت.

محرابـــی ادامـــه داد: همچنیـــن تعهـــد بـــه آموزشهـــای تخصصـــی، انتقـــال دانـــش فنـــی تولیـــد انبـــوه، افزایـــش بهـــره وری و کاهـــش قیمـــت تمـــام شـــده از دیگـــر مزیـــت هـــا و تعهـــدات ایـــن برنـــد بینالمللـــی اســـت.

وی گفــت: بــا توجــه بــه سیاســتهای دولــت در زمینــه همکاریهــای اقتصــادی پســابرجامی و اینکــه مقــرر شــد طــرف خارجــی نیــز ســهمی از بــازار صادراتــی خــود را در اختیــار ایــران قــرار داده و محصولاتــی را کــه در ایــران تولیــد میکننــد بــه ســایر کشــورها صــادر کنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.