احیا صنعت نساجی زنجان

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

معـــاون امـــور صنایـــع ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اســـتان زنجـــان از برنامـــه هـــای ایـــن ســـازمان بـــرای احیــای صنعـــت نســـاجی بـــه عنـــوان یکـــی از قطـــب هـــای صنعـــت کشـــور خبـــر داد.

ب ــه گ ــزارش عصــر ب ــه نقــل از تــی نی ــوز، عل ــی کلانتــری اظهــار کــرد: زنجـــان قطـــب صنعـــت نســـاجی کشـــور اســـت و در ایـــن صنعـــت جایـــگاه خوبـــی را در ســـطح کشـــور دارد.

ایـــن مســـوول ادامـــه داد: صنعـــت نســـاجی اســـتان، صنعتـــی جـــوان و پویـــا بـــوده و ایـــن صنعـــت در اســـتان موقعیـــت خوبـــی نســـبت بـــه اســـتانهای دیگـــر دارد و نســـبت بـــه ســـایر اســـتانها صنعـــت جـــوان و مدرنـــی بهشـــمار مـــیرود.

وی افــزود: اســتان زنجــان در بحــث اشــتغالزایی در صنعــت نســاجی موقعیــت خوبــی دارد و خوشــبختانه در اســتان زنجــان درصــد اشــتغال در صنعــت نســاجی خــوب اســت کــه در ایــن میــان بایــد دولــت بــر ایــن امــر اذعـــان داشـــته باشـــد کـــه حمایـــت از صنعـــت، یعنـــی توســـعه اشـــتغال و اقتصـــاد و بایـــد بـــرای تحقـــق ایـــن مهـــم برنامهریـــزی شـــود.

کلانتـــری بـــا اشـــاره بـــه واحدهـــای نســـاجی راهانـــدازی شـــده، یـــادآور شــد: چنــد واحــد صنعــت نســاجی در اســتان راهانــدازی شــده و وضعیــت صنعـــت نســـاجی در اســـتان زنجـــان امیدوارکننـــده اســـت. همچنیـــن هماکنـــون 800 واحـــد نســـاجی در زنجـــان ایـــن واحدهـــا زمینـــه اشـــتغال بیـــش از 5000 نفـــر را در ســـطح اســـتان فراهـــم کـــرده اســـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.