سخنسردبیر انرژی های تجدیدپذیر یا انرژی های نو

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

انــرژی هــای تجدیدپذیــر بعضــا بــه اشــتباه انــرژی هــای نــو گفتــه میشــود. در حالیکــه ایــن دســته از انــرژی هــا کــه شــامل انــرژی بــاد، خورشـید، آب، زمیـن گرمایـی و پسـماند مـی باشـد. از هـزاران سـال پیـش بصــورت هــای مختلــف در گوشــه و کنــار دنیــا مــورد اســتفاده بــوده اســت. آســیاب هــای بــادی و آبــی، گرمایــش آب مــورد نیــاز اســتحمام توســط خورشــید، اســتفاده از پســماندهای دامــی و کشــاورزی جهــت گرمایــش و پخـت و پـز بخشـی از بکارگیـری انـرژی هـای تجدیدپذیـر در جوامـع بشـری بــوده اســت.

پــس ایــن نــوع انــرژی هــای نــو نیســتند ولــی شــاید بدلیــل کاربــرد صنعتـی و مـدرن شـده آنهـا از ایـن عبـارت اسـتفاده مـی شـود. ایـن دسـته از انــرژی هــا بعنــوان راهــکاری جهــت کاهــش آلودگــی محیــط زیســت کــه ســوخت هــای فســیلی عامــل آن مــی باشــد، امــروزه بســیار مــورد توجــه اســت. نکتــه ظریفــی کــه در اینجــا بایــد توجــه داشــت اینکــه در صــورت عــدم اســتفاده صحیــح ایــن انــرژی هــای تجدیدپذیــر نــه تنهــا کمکــی بــه حـل آلودگـی محیـط زیسـت نمـی باشـند بلکـه مـی تواننـد تبدیـل بـه عامـل آلودگــی محیــط زیســت گردنــد.

از اینـرو برگـزاری نشسـت هـای علمـی و نمایشـگاه هـای تخصصـی در جهـت ارایـه آخریـن دسـت آوردهـای ایـن حـوزه و فرصتـی جهـت تبـادل نظـر دسـت انـدرکاران حـوزه هـای زیربـط مـی باشـد. برگـزاری چهارمیـن کنفرانــس و نمایشــگاه بینالمللــی انــرژی خورشــیدی گامــی مؤثــر در ایــن راســتا میباشــد کــه توســط شــرکت فــن پایــا از 2 لغایــت 5 آذرمــاه ســال 96 در محـل دایمـی نمایشـگاه بیـن المللـی تهـران سـالن شـماره 7 برگـزار میگــردد تــا شــاید گامــی مؤثــر در جهــت اطــلاع رســانی و آگاهــی بیشــتر دسـت انـدرکاران و متولیـان امـر سیاسـتگذاری در جهـت توسـعه ایـن حـوزه از ان ـرژی واق ـع گ ـردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.