صنعت لوازم خانگی گرفتار بازار بی متقاضی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

در مراســم رونمایــی از محصــول لــوازم خانگــی جدیــد تولیــد داخــل مطــرح شــد.

مهـدی زاهـدی، رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی از اجـرای طـرح فـروش لـوازم خانگـی بـا کارت اعتبـاری کالا از یـک مـاه آینـده خبـر داد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبرنـگار جهـان اقتصـاد، محمـد طحانپـور در مراســم رونمایــی از یــک محصــول لــوازم خانگــی جدیــد تولیــد داخــل، اظهـار داشـت: طـرح فـروش لـوازم خانگـی بـا کارتهـای اعتبـاری تـا یـک مــاه دیگــر اجرایــی میشــود و درحــال حاضــر مقدمــات ایــن کار در دســت اجـرا اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه در ایـن طـرح، پـول بـه طـور مسـتقیم بـه حسـاب تولیدکننــده واریــز میشــود، افــزود: تولیدکننــدگان بایــد دفاتــر فــروش خـود را تقویـت کننـد و هـر شـرکتی کـه نمایندگـی بیشـتری بـرای فـروش کالا داشــته باشــد، فــروش بیشــتری بــا اســتفاده از کارتهــای اعتبــاری خواهــد داشــت.

طحانپــور در ادامــه بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر تولیدکننــدگان بــا مشــکلات مختلفــی روبــهرو هســتند، توضیــح داد: تولیدکننــدگان چــوب مالیــات بــر ارزش افــزوده را میخورنــد، بــازار کشــش خریــد نقــدی نــدارد و در ایـن شـرایط، هنـوز چـک اول وصـول نشـده بایـد 9 درصـد مالیـات بـر ارزش افــزوده پرداخــت کننــد.

طحانپــور بــا اشــاره بــه بــالا بــودن ســود تســهیلات بانکــی بــرای تولیدکننــدگان اظهــار داشــت: ســود بانکــی بــه صــورت اســمی 15 درصــد اســت امــا در نهایــت ایــن تســهیلات بــا نــرخ بــالای 23 درصــد بــه دســت تولیدکننــده میرســد در چنیــن وضعیتــی تولیدکننــده بایــد بابــت مــواد اولیــه از جملــه فــولاد بــه شــرکتهای عرضهکننــده ایــن مــواد، پــول نقــد پرداخــت کنــد.

وی تصریـح کـرد: مشـکل گرانـی مـواد اولیـه بـرای تولیدکننـدگان وجـود دارد ولــی نمیتواننــد قیمــت تولیداتشــان را افزایــش دهنــد، زیــرا بــازار کشــش لازم را نــدارد. بــه گفتــه وی، اگــر فــردی ســرمایه خــود را در بانکهــای داخلــی ســپردهگذاری کنــد بــا توجــه بــه وضعیــت ربــا و ســود بـالای بانکـی میتوانـد سـود قابـل توجهـی را کسـب کنـد کـه همیـن مسـأله سـود بـالای بانکـی، باعـث فلـج شـدن اقتصـاد کشـور شـده بـود و سیسـتم بانکـی بـه سـمت تقویـت دلالـی حرکـت کـرده بـود کـه بـا کاهـش نـرخ سـود مقــداری از ایــن مســأله جلوگیــری شــد.

ریی ـس اتحادی ـه ل ـوازم خانگ ـی در ادام ـه ب ـا بی ـان اینک ـه ب ـرای معرف ـی کالای بـا کیفیـت درجـه یـک بـه مشـتریان نمیتوانیـم نـام 10 کارخانـه را در بیـن 100 کارخانـه فعلـی ببریـم، گفـت: بـا تولیدکننـدگان بیکیفیـت مبـارزه میکنی ـم ت ـا جم ـع ش ـوند، چ ـه دلیلــی دارد م ـردم کالای بیکیفیــت بخرن ـد ب ـرای اینک ـه در کش ـور اش ـتغالزایی برق ـرار باش ـد؟

وی افــزود: اگــر تولیدکننــده بــه دنبــال دانــش و تکنولــوژی روز و مشــارکت بــا شــرکتهای خارجــی نــرود، زمینگیــر خواهــد شــد و اگــر صادراتگ ـرا نباش ـد ه ـم نمیتوان ـد س ـهم ب ـازار داخ ـل خ ـود را حف ـظ کن ـد.

طحانپــور در ادامــه از برنامهریــزی اتحادیــه لــوازم خانگــی بــرای متصـل شـدن اعضـای صنـف لـوازم خانگـی بـه شـبکه فـروش اینترنتـی خبـر داد و گفـت: تـا ۵ سـال آینـده 60 درصـد اصنـاف در ایـران جمـع میشـوند مگ ـر اینک ـه کالای تولی ـدی تح ـت برن ـد عرض ـه کنن ـد و ی ـا فروش ـگاه بزرگ ـی ش ـوند و خدم ـات مناس ـبی ارای ـه دهن ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.