افزایش تولید لوازم خانگی خالف ظرفیت بازار

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

معـاون امـور صنایـع وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت:در 7 ماهـه گذشـته ســال جــاری کالاهــای صنعتــی از جملــه لــوازم خانگــی، فــولاد خــام، نــخ، نئوپـان، ام دی اف و کاغـذ رشـد تولیـد نسـبتا مناسـبی داشـته انـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرگــزاری مهــر، محســن صالحــی نیــا ادامــه داد ایــن رشــد نشــان دهنــده پوشــش نیــاز داخلــی اســت امــا بــرای افزایــش تولیــد بایــد افزایــش صــادرات مــد نظــر قــرار گیــرد.

وی افـزود: تولیـد صنایـع پایین دسـتی پتروشـیمی نیز بـه دلیل مصرف بـالای مـواد اولیه توسـط صنایـع بالا دسـتی افزایش خوبی را نشـان می دهد.

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه هیچکــدام از رشــدها بــه مفهــوم نبــود واحدهــای تولیــدی مشــکل دار نیســت تصریــح کــرد: واحــد تولیــدی ممکــن اســت بــه دلایــل مختلــف ازجملــه نیــاز بــه بازسـازی و نوسـازی و نبـود بـازار و مشـکلات فضای کسـب و کار دچارمشـکل شـود و مـا معتقدیـم بایـد فضـا را بـرای فعالیـت عمـده واحدهـا فراهـم کنیم.

صالحـی نیـا بـا اشـاره بـه لـزوم رصـد بـه موقـع واحدهـای تولیـدی دارای مشـکل و نیـز پایـش آمـار تولیـدات کالا بـه کالا و صنعـت بـه صنعـت افـزود: بـا رصـد بـه موقـع واحـد هـای تولیـدی بایـد بـا کمـک دسـتگاه هـای مرتبـط مشـکلات را رفـع کنیـم و کارگـروه رفـع موانـع تولیـدی نیـز بـه طـور منظـم و پیگیرانـه در سـطح اسـتان هـا و سـتاد وزارتخانـه تشـکیل مـی شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.