کارت اعتباری، همچنان در مسیر تحقق

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

غزنــوی ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی در خصــوص آغ ـاز دوب ـاره ط ـرح ف ـروش ل ـوازم خانگ ـی ب ـا کارت اعتب ـاری گف ـت: بهتری ـن روش بــرای خــروج از رکــود ایــن صنعــت، ارایــه تســهیلات مناســب بــرای دسترســی مــردم بــه کالاهــای ارزان قیمــت و بــا دوام اســت.

وی افـزود : دو سـال گدشـته ارایـه تسـهیلات بـرای خریـد خـودرو طـرح موفقـی بـود کـه بـا اسـتقبال مـردم روبـرو شـد.

غزنــوی دربــاره عــدم موفقیــت طــرح فــروش لــوازم خانگــی بــا کارت اعتبـاری در 2 سـال گذشـته گفـت: در طـرح قبلـی شـرایط وام و تسـیهلات گــران قیمــت و عــدم رعایــت مکانیســم بــازار از عوامــل اســتقبال نکــردن مــردم بــود.

وی ادامــه داد: کیفیــت بــرای بعضــی خریــداران بهانــه اســت و اگــر شــرایط مهیــا شــود مــردم کالای ایرانــی را مــی خرنــد.

ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی تصریــح کــرد: بانــک مرکــزی اعتقــاد بــه طــرح خریــد کالای ایرانــی نــدارد و مــا بــرای خــروج از رکــود بایــد تجــارب کشــورهایی ماننــد چیــن کــه کالا را از تولیــد کننــدگان داخلـی بـا قیمـت مناسـب مـی خریـد و بـا قیمـت پاییـن در اختیـار مـردم قــرار مــی داد بــه کار ببریــم.

غزنـوی افـزود: دولـت بایـد جسـارت بیشـتری بـه خـرج دهـد و در حـال حاضــر تولیــد کننــدگان کالا را بــا تســهیلات 36 ماهــه بــه مــردم ارایــه میدهنــد ولــی اگــر دولــت وارد شــود و حمایــت کنــد قطعــا تولیــد کننــده ایرانــی موفــق تــر خواهــد بــود.

وی دربـاره شـرایط بـازار لـوازم خانگـی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه گرانـی م ـواد اولی ـه و ارز، تولیدکنن ـدگان ش ـرایط س ـختی را تجرب ـه م ـی کنن ـد و در پایـان مـاه صفـر قطعـا لـوازم خانگـی نیـز گـران خواهـد شـد.

غزن ـوی تصری ـح کرد:بای ـد ب ـازار کالاه ـای ل ـوازم خانگ ـی را ب ـا جذابی ـت تسـهیلات از رکـود خـارج کنیـم و موضـوع اصلـی بایـد تحریـک تقاضـا باشـد و تســهیلات بایــد مولــد باشــد بــه گونــه ای کــه مبلــغ آن بــه تولیــد کننــده ایران ـی برس ـد.

بــر اســاس ایــن گــزارش در ادامــه طحــان پــور رییــس اتحادیــه لــوازم خانگـی در خصـوص ایـن طـرح اظهـار داشـت: ایـن طـرح همـان دنبالـه طـرح قبلـی اسـت و قـرار اسـت اشـکالات آن گرفتـه شـود و نهایتـا تـا یـک مـاه دیگـر اجرایـی مـی شـود. ولـی یقیـن دارم ایـن طـرح نیـز موفـق نخواهـد بـود.

وی افــزود: مــا بایــد نــگاه کنیــم چــرا مــردم خــودرو را خریدنــد زیــرا خریـد خـودرو بـرای امـرار معـاش بـود امـا در حـوزه لـوازم خانگـی بـه ایـن گونــه نیســت.

وی ادامـه داد: در روش گذشـته بعضـی میخواسـتند اعتبـار کارت را بـه پـول نقـد تبدیـل کننـد ولـی در ایـن طـرح برنامـه ریـزی شـده تـا پـول بـه حســاب تولیــد کننــده واریــز شــود ضمــن اینکــه ســود تســهیلات در ایــن ط ـرح 12 درص ـد اس ـت.

طحــان پــور ادامــه داد: در طــرح قدیــم مشــکل اصلــی ایــن بــود کــه مسـوولین دولتـی نظـرات اتحادیـه را در نظـر نمـی گرفتنـد. در طـرح قبلـی بعضـا اجنـاس بـا 20 درصـد قیمـت بالاتـر بـه مـردم فروختـه میشـد. بایـد ب ـازار را در ای ـن ط ـرح ج ـذاب کنی ـم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.