راهکارهای پیشگیری از قاچاق لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پایـگاه خبـری بهگزیـن، اهمیـت علـم و دانش در رشـد و پیشـرفت زندگـی بشـر موضوعـی انـکار نشـدنی اسـت. صنعـت لوازم خانگـی نیـز از جملـه حـوزه هایـی اسـت کـه زاییـده گسـترش علـم بوده و رشـد و گسـترش آن در آینـده نیـز منـوط بـه گسـترش دانـش هسـت.

امــروزه قاچــاق لــوازم خانگــی صدمههــای فراوانــی بــر پیکــره اقتصــادی کشـور وارد میکنـد. مشـکلاتی نظیـر کاهـش تولیـد داخلـی، افزایـش بیـکاری و گسـترش بحرانهـای اجتماعـی و درنهایـت بـه خطـر افتـادن امنیـت ملـی کشـور؛ کـه آن را بـه موضوعـی مهـم تبدیـل کـرده و دغدغـه بسـیاری از مدیران دســتگاهها و ســازمانهای دولتــی شــده اســت.

اگرچـه در حـال حاضـر اقدامهـای خوبـی پیرامـون پیشـگیری از قاچـاق صــورت گرفتــه و شــیوههای مقابلــهای متفاوتــی نیــز بــهکار بــرده میشــود، ولــی بهنظــر میرســد کــه همزمانــی و همراســتایی برنامههــا نیــز بیــش از پیـش بایـد رعایـت شـود و از روشهـای پیشـگیری از جـرم قاچاق بهره بیشـتر و مطلوبتــری گرفتــه شــود.

ایــن پژوهــش قصــد دارد بــا اســتفاده از فنــون پیشــگیری وضعــی، راهکارهـای مؤثـر پیشـگیری از قاچـاق لـوازم خانگـی در شـهر بندرعبـاس را مــورد بررســی قــرار دهــد.

پژوهـــش حاضـــر از نظـــر هـــدف کاربـــردی و از نظـــر شـــیوه، پیمایشـــی اســـت. جامعـــه آمـــاری پژوهـــش، شـــهر بندرعبـــاس در ســـال 59، شـــامل قضـــات، کارشناســـان و وکلای امـــور جزایـــی، کلانتریهـــا و بخشهـــای مب ـارزه ب ـا قاچ ـاق، متخلف ـان، مجرم ـان و محکوم ـان ب ـه حب ـس ی ـا جریم ـه بــرای قاچــاق لــوازم خانگــی اســت کــه از میــان آنهــا بــه نســبت مســاوی و بـــا روش انتخـــاب تصادفـــی- طبقـــه ای 200 نفـــر بهعنـــوان حجـــم نمونـــه تعییــن شــد.

بــرای جمــعآوری دادههــا، از پرســشنامه روا و پایــا (آلفــای )83/0 اسـتفاده و دادههـا بـا آزمونهـای آمـاری کولموگـروف اسـمیرنوف و تـی نمونـه اول تحلیــل شــد. یافتههــا و نتایــج: یافتههــا نشــان داد کــه در راســتای فــن افزایــش زحمــت، بکارگیــری فنــاوری، بیشــترین تأثیــر و در راســتای فــن کاهــش تحریــک، تغییــر ســاختار گمرکهــا، کمتریــن تأثیــر در پیشــگیری وضعــی از قاچــاق لــوازم خانگــی در شــهر بندرعبــاس را دارنــد.

بنابرای ـن تکی ـه ب ـر ای ـن دو مؤلف ـه در پیش ـگیری وضع ـی از قاچ ـاق ل ـوازم خانگ ـی بهعن ـوان نقط ـه ق ـوت در پیش ـگیری از قاچ ـاق ل ـوازم خانگ ـی اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.