صادرات لوازم خانگی امرسان به 7 کشور جهان

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

مراسـم رونمایـی از محصـولات جدیـد گـروه صنعتـی امرسـان بـا حضـور جمعـی از مسـوولان، نماینـدگان فـروش ایـن شـرکت، میهمانـان خارجـی و خبرنـگاران حـوزه صنعـت درتهـران برگـزار شـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پایـگاه خبـری تصویـر روز، در ایـن مراسـم مؤســس و رییــس هیــأت مدیــره و گــروه صنعتــی امرســان بــه تشــریح عملکــرد و برنامــه هــای ایــن شــرکت پرداخــت.

سـلطان حسـین فتاحـی اعـلام کـرد: کیفیـت بسـیار مطلـوب و مصـرف بهینـه باعـث شـده تـا محصـولات ایـن گـروه صنعتـی برچسـب انـرژی A3+ را بخـود اختصـاص دهـد.

وی گفــت: بــا هــدف احتــرام بــه نیازهــای مشــتریان داخــل و خــارج کشــور و همچنیــن بــه مناســبت 36 امیــن ســالگرد تأســیس ایــن شــرکت، گــروه صنعتــی امرســان لــوازم خانگــی تولیــدی خــود را بــا 36 مــاه (ســه ســال) گارانتــی بــه بــازار عرضــه مــی کنــد.

وی افــزود: مــا همــواره تــلاش داریــم تــا بــا توجــه بــه خواســت و نیــاز مشـتریان و همچنیـن ارایـه خدمـات و محصولاتـی بـا کیفیـت، هموطنـان را ب ـه خری ـد تولی ـدات مل ـی تش ـویق و ترغی ـب نمایی ـم.

وی افـزود: بـر اسـاس آمـار و اطلاعـات 32 درصـد مصـرف بـرق کشـور از طریــق خانوارهــا و 28 درصــد مصــرف بــرق منــازل نیزمربــوط بــه یخچــال اســت. وی تأکیــد کــرد: کــم مصــرف بــودن لــوازم خانگــی بــه خصــوص یخچــال نضمــن کاهــش مصــرف انــرژی در کشــور ، نقــش مهمــی نیــز در اقتصــاد خانــوار دارد.

حســین فتاحــی در ادامــه از صــدور محصــولات ایــن شــرکت بــه کشــورهای مختلــف جهــان خبــر داد و گفــت: در حــال حاضــر امرســان بــا تأســیس دفاتــر و مراکــز خدمــات پــس از فــروش محصــولات خــود را بــه کشـورهای عـراق، افغانسـتان، تاجیکسـتان، ترکمنسـتان، سـوریه، لبنـان و ارمنســتان صــادر مــی کنــد.

وی اظه ـار داش ـت: گ ـروه صنعت ـی امرس ـان ط ـی چندی ـن س ـال پیاپ ـی عناویــن مختلفــی از جملــه حرفــه ای تریــن کارآفریــن کشــور، کارآفریــن و تولیـد کننـده برتـر بـا اشـتغالزایی 860 نفـر بطـور مسـتقیم و بیـش از ۵ هـزار نف ـر بط ـور غی ـر مس ـتقیم را در کارنام ـه خ ـود دارد.

وی تأکی ـد ک ـرد: ب ـا توج ـه ب ـه تغیی ـرات ایج ـاد ش ـده در ح ـوزه کس ـب و کارهــای نویــن بــه ویــژه در فضــای مجــازی در نظــر داریــم 20 درصــد درآمدهــای شــرکت مبتنــی بــر فنــاوری اطلاعــات باشــد.

مؤسـس گـروه صنعتـی امرسـان طـی کـردن پلـه هـای ترقـی تولیـد را حاصـل پشـتکار و تـلاش بـی وقفـه، پاسـخ بـه نیـاز مشـتری، ایجـاد بـازار جدیـد، تغییـر در ذائقـه و تقاضـای مشـتری، پیشـرفت و همـگام شـدن بـا تکنولـوژی ذکـر کـرد.

وی معتقــد اســت: خدمــات پــس از فــروش مناســب و مصــرف کــم و بهینــه ی انــرژی نیــز از پارامترهــای مهــم صــادرات و فــروش در ســطح بینالمللــی اســت.

حســین فتاحــی تأکیــد کــرد: بــه تازگــی فاکتــوری بســیار مهــم و اثــر گـذار بـه نـام رقابـت در فضـای مجـازی از تأمیـن تـا توزیـع و تبلیغـات و … شـکل گرفتـه اسـت کـه غفلـت از ایـن فرصـت منجـر بـه خسـارات جبـران ناپذی ـری خواه ـد ش ـد.

وی تأکیـد کـرد: بـا رویکـردی صـادرات محـور بنـا داریـم تـا سـال 1404 تولیـد کننـده و برنـد برتـر منطقـه در حـوزه لـوازم خانگـی باشـیم. همچنیـن بـا سـرمایه گـذاری فـراوان در حـوزه فضـای مجـازی قصـد داریـم 20 درصـد درآمدهــای شــرکت مبتنــی بــر فعالیــت هــای مبتنــی بــر فنــاوری هــای اطلاع ـات باش ـد.

رییـس هیـأت مدیـره گـروه صنعتـی امرسـان در ادامـه از تکمیـل سـبد کالاهـای لـوازم خانگـی در ایـن گـروه خبـر داد.

بــه گفتــه وی تولیــد داخلــی بــرای یــک محصــول ایرانــی، نیازمنــد تـدارک زیرسـاخت هـای مناسـب در کنـار کیفیـت مطلـوب همـراه بـا رقابـت ســالم اســت کــه بــه رضایتمنــدی مشــتری منجــر شــود.

وی تصریـح کـرد: لـذا ایـن گـروه ضمـن مطالعـه، تحقیـق بـازار، ایجـاد ابــزار هــا و خــط تولیــد جدیــد و بــا هــدف تأمیــن نیازهــای هموطنــان محتــرم، اقــدام بــه تکمیــل ســبد کالاهــای لــوازم خانگــی کــرده اســت.

وی افـزود: امرسـان امـروز دیگـر برنـد یخچـال و فریـزر نیسـت چـه بسـا کـه در کنـار ارایـه یخچـال و فریزرهایـی در رنـگ هـا و ابعـاد مختلـف، اقـدام بــه تکمیــل ســبد کالای لــوازم خانگــی و تولیــد و عرضــه ی دیگــر لــوازم خانگــی همچــون لباسشــویی تمــام اتوماتیــک، جاروبرقــی و اجــاق گاز نم ـوده اس ـت.

حســین فتاحــی ضمــن تأکیــد دوبــاره بــر اهمیــت اقتصــاد مقاومتــی اش ـاره اظهارداش ـت: اقتص ـاد مقاومت ـی ح ـرف دل تولی ـد کنن ـدگان ایران ـی اســت کــه ســال هــا در میــان مشــکلات متعــدد بــا عشــق بــه اعتــلای نــام کشــور توانســته انــد بــا همــت جوانــان برومنــد کشــور و اســتفاده از ظرفیتهــای داخلــی ضمــن رقابــت بــا برندهــای خارجــی در بازارهــای منطقــه نیــز حضــوری درخــور داشــته باشــند.

وی در پایــان تأکیــد کــرد: امرســان نیــز در ســی ششــمین ســالگرد تولــد، خــود را ملــزم مــی دانــد بــا تلاشــی مضاعــف و بــا وجــود همــه مشـکلات، بـا امیـد بـه ظرفیـت هـای داخلـی جهـت حضـور ایـن برنـد ملـی و ایرانــی در بازارهــای منطقــه برنامــه ریــزی و اقــدام نمایــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.