لوازم خانگی تا پایان آبان کد شناسه میگیرند

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

مدیـــرکل دفتـــر امـــور بازرگانـــی وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت بـــا بیـــان اینکـــه کـــد شناســـه کالا تاکنـــون در ۵ گـــروه کالایـــی عملیاتـــی شـــده اســـت، گفـــت: ایـــن کـــد تـــا پایـــان آبـــان مـــاه امســـال در مـــورد لـــوازم خانگـــی هـــم اجبـــاری و عملیاتـــی میشـــود.

بـــه گـــزارش عصـــر بـــه نقـــل از پایـــگاه خبـــری دنیـــای بانـــک، عبـــاس تاب ـش گف ـت: ک ـد شناس ـه کالا در 5 گ ـروه کالای ـی موبای ـل و تجهی ـزات س ـیم کارت خـــور، ســـیگار و محصـــولات دخانـــی، پوشـــاک، کالاهـــای ســـلامت محـــور دامـــی و کالاهـــای ســـلامت محـــور انســـانی عملیاتـــی شـــده و ایـــن کـــد تـــا آخـــر آبـــان مـــاه ســـال جـــاری بـــرای لـــوازم خانگـــی هـــم عملیاتـــی و اجبـــاری میشـــود.

مدیـــرکل دفتـــر امـــور بازرگانـــی وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه کـــد شناســـه کالا در مـــورد 10 گـــروه کالایـــی عملیاتـــی خواهـــد شـــد، افـــزود: بعـــد از عملیاتـــی شـــدن کـــد شناســـه کالا در لـــوازم خانگـــی نوبـــت بـــه ســـایر گروههـــای کالایـــی یعنـــی طـــلا، محصـــولات کشـــاورزی و ... میرســـد و بـــه مـــرور ســـایر گروههـــای کالایـــی هـــم بـــه ایـــن زنجیـــره اضافـــه میشـــود.

وی در مــورد کــد رهگیــری کالا اظهــار داشــت: بــا اجــرای طــرح رجیسـتری گوشـی تلفـن همـراه و تجهیـزات سـیم کارت خـور، کـد رهگیـری در مـورد ایـن گـروه کالایـی عملیاتـی میشـود و بنابرایـن ایـن گـروه کالایـی هــم شــامل کــد شناســه و هــم شــامل کــد رهگیــری میشــود.

تابـش بـا بیـان اینکـه یـک سـال بعـد از اجـرای کامـل کـد شناسـه کالا در هـر گـروه کالایـی بایـد کـد رهگیـری در مـورد آن گـروه کالایـی اجرایـی شـود، بیـان داشـت: براسـاس مـاده 7 قانـون، کالاهایـی کـه قبـل از الزام بـه دریافت کـد شناسـه گـروه کالایـی در کشـور موجـود باشـد (کـف بـازار و انبارهـا) نیـز از طریــق کارگروههــای تخصصــی بایــد تعییــن تکلیــف شــود، تــا تمامــی کالاهـای گـروه مربوطـه شناسـنامهدار شـوند و شـامل کـد شناسـه شـوند کـه پیشبینـی میشـود، ایـن مهـم تـا 2 مـاه آینـده عملیاتـی شـود.

کـــد شناســـه کالا حـــاوی اطلاعاتـــی اســـت کـــه ضمـــن شـــفافیت مســـیر تجـــارت کالا، حقـــوق مصرفکننـــده را هـــم بـــا اطـــلاع از صحـــت اطلاعـــات کالا حفـــظ میکنـــد.

بـــا کـــد شناســـه کالا و شناســـهدار شـــدن گروههـــای مختلـــف کالایـــی بازرســـان میتواننـــد بـــا بررســـی و مشـــاهده بارکـــد، کالاهـــای بیهویـــت و قاچـــاق را از کالاهایـــی کـــه از مبـــادی رســـمی و قانونـــی وارد کشـــور شـــدهاند را تشـــخیص دهنـــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.