لوازم خانگی گران میشوند

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

ســخنگوی انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی از احتمــال افزایــش قیمــت ایــن محصــولات پــس از اتمــام مــاه صفــر خبــر داد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از گـروه وبگـردی باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ حمیدرضـا غزنـوی بـا اشـاره بـه اینکـه افزایـش قیمـت ارز موجـب افزایـش قیمـت مـواد اولیـه شـده و نیـز قیمـت مـواد داخلـی بـه دلیـل افزایـش قیمت فـولاد و پتروشـیمی بـالا رفتـه اسـت، اظهـار کـرد: تصـور بـر ایـن اسـت کـه به دلیـل ایـن تغییـرات قیمـت لـوازم خانگـی بعـد از مـاه صفـر افزایـش یابـد.

وی ادامــه داد: مــواد اولیــه داخلــی بــه دلیــل افزایــش پنــج تــا 20 درصــدی فــولاد و پتروشــیمیها افزایــش یافتــه وتحــولات قیمتــی در بــازار ارز نیــز بــه طــور حتــم بــر قیمــت مــواد اولیــه وارداتــی اثرگــذار اســت.

سـخنگوی انجمـن صنفـی تولیدکننـدگان لـوازم خانگـی بـا بیـان اینکـه در حــال حاضــر ارز دولتــی بــرای تهیــه قطعــات بــه تولیدکننــدگان ارایــه نمیشـود و شـاهد هسـتیم کـه ارز آزاد نیـز از حـدود 3500 تومـان بـه بیـش از 4000 تومــان افزایــش یافتــه اســت گفــت: ایــن مســایل باعــث میشــود تولی ـد ب ـا قیم ـت فعل ـی مق ـرون ب ـه صرف ـه نباش ـد.

بــه گفتــه غزنــوی، عــلاوه بــر ایــن شــرکتهای وابســته بــه دولــت نیــز مــواد اولیــه مــورد نیــاز تولیــد لــوازم خانگــی را گــران کردهانــد کــه همیــن مســأله بــر قیمتهــا تأثیرگــذار اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.