اعالم آمادگی کره جنوبی برای سرمایه گذاری در شیراز

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی خورشیدی -

جمعـی از متخصصـان حـوزهی انـرژی کـره جنوبـی، بـا اعضـای شـورای اسـلامی شـهر شـیراز دیـدار و در خصـوص سـرمایهگذاری در ایـن کلانشـهر گفـت و گـو کردنـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از روابــط عمومــی شــورای اســلامی شــیراز، هیأتــی متشــکل از متخصصــان حــوزهی انــرژی از کشــور کــره جنوبــی در شـیراز بـا رییـس، نایـب رییـس و رییـس کمیسـیون سـرمایه گـذاری شـورای اســلامی ایــن شــهر دیــدار و پیرامــون امــکان ســرمایهگذاری در بخــش انرژیهــای نــو و تجدیدپذیــر تبــادل نظــر کردنــد.

رییــس شــورای اســلامی شــیراز در ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه شــیراز شـهری تاریخـی و کمتـر صنعتـی اسـت، گفـت: شـیراز در میان کلانشـهرهای کشــور پاكتریــن هــوا را دارد.

ســید احمدرضــا دســتغیب بــا تأکیــد براینکــه هــوای پــاک و ســابقه تاریخـی شـیراز باعـث شـده در سیاسـتها بـه سـمت صنایـع پـاک حرکـت کنیــم، توجــه بــه انرژیهــای پــاک و تجدیدپذیــر را از ضرورتهــای ایــران برشـمرد و گفـت: شـیراز در زمینههـای بازیافـت و انرژیهـای تجدیـد پذیـر در کش ـور پیش ـتاز اس ـت.

وی خاطـر نشـان کـرد: تولیـد انـرژی در ایـران تضمینـی اسـت و انـرژی تولیــد شــده توســط بخــش خصوصــی بــه صــورت تضمینــی خریــداری میش ـود؛ ای ـن موض ـوع زمین ـهی س ـودآوری خوب ـی ب ـرای بخ ـش خصوص ـی فراهــم میکنــد.

رییــس شــورای اســلامی شــهر شــیراز بــا ایــن تأکیــد کــه میخواهیــم ضمــن توســعه صنایــع پــاک، شــیراز را زیبــا نگــه داریــم، توجــه بــه حفــظ محیــط زیســت را از سیاســتهای اصلــی شــورای پنجــم برشــمرد و گفــت: ســرمایه گــذاران خارجــی میتواننــد از طریــق مشــارکتهای بیــع متقابــل یــا BOT بــا ضمانــت بانکهــای ایرانــی فرصتهــای خوبــی را در اســتان ف ـارس و ش ـهر ش ـیراز ایج ـاد کنن ـد.

مدیــر عامــل شــرکت دی اچ پــی کــره جنوبــی نیــز بــا تشــریح توانمندیهــای ایــن شــرکت در حــوزه فنــاوری انرژیهــای پــاک و تجدیدپذیــر، گفــت: دنیــا از سیاســت توســعه مراکــز تولیــد انــرژی پــاک اس ـتقبال ک ـرده و بس ـیاری از کش ـورها ب ـه فع ـالان در ای ـن عرص ـه امتی ـازات خاصــی میدهنــد تــا ســرمایه گــذاران خارجــی را جــذب کننــد.

وی بـا بیـان اینکـه بـر جـام تأثیـر زیـادی در انتقـال فنـاوری و سـرمایه از ک ـره جنوبــی بــه ایــران داش ـت، خاط ـر نشــان کــرد: بــازار ایــران بس ـیار پ ـر ریسـک و رفتـار و قوانیـن بانکـی یکـی از عوامـل مهـم ریسـک پذیـر کـردن س ـرمایه گ ـذاری در ای ـران اس ـت.

براســاس ایــن گــزارش، ابراهیــم صبــوری نایــب رییــس و ســینا بنیزمانـی رییـس کمیسـیون اقتصـادی و سـرمایه گـذاری شـورای اسـلامی شـیراز نیـز بـه تشـریح سیاسـتهای تشـویقی دولـت ایـران و شـورای شـهر ش ـیراز در زمین ـه توس ـعه فناوریه ـای تولی ـد انرژیه ـای پ ـاک پرداختن ـد .

«ب ـه گ ـزارش عصــر ب ـه نق ـل از ایرن ـا، محم ـد باق ـر نوبخ ـت اضاف ـه ک ـرد: قانـون برنامـه ششـم ایـن اجـازه را بـه دولـت داده اسـت کـه بـرای رسـاندن قیمـت بـرق بـه قیمـت تمـام شـده، اقـدام کنـد.

وی تصریــح کــرد: البتــه دولــت بــا وجــود اینکــه معتقــد اســت بایــد نســبت بــه اقتصــادی بــودن تولیــد انــرژی الکتریکــی اقــدام کنــد، ولــی از آنجــا کــه همــواره نگــران مصــرف کننــده هــم اســت، خیل ـی ب ـا احتی ـاط ت ـلاش م ـی کن ـد ک ـه ت ـوازن لازم را برقــرار کنــد.

هـر کیلـووات سـاعت بـرق اکنـون بـا نـرخ کمتـر از 70 تومــان عرضــه مــی شــود، در حالــی کــه قیمــت تمـام شـده هـر کیلـووات سـاعت بـرق بـدون احتسـاب سـوخت، 100 تومـان اسـت؛ بـه عبارتـی، وزارت نیـرو بـه ازای هـر کیلـووات سـاعت بـرق 30 تومـان متضـرر مـی شـود و ایـن مسـأله، مشـکلاتی اقتصـادی را بـرای صنعـت بـرق بـه وجـود آورده اسـت.

بــر اســاس برنامــه ششــم توســعه، مجلــس بــه دولـت ایـن اجـازه را داده اسـت کـه قیمـت حامـل هـای انـرژی از جملـه بـرق را در طــول اجــرای برنامــه اصــلاح کنــد.

رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور همچنیــن در مــورد مطالبــات معــوق وزارت نیــرو بــه بخــش خصوصــی نیــز گفــت: بــرای ایــن کــه بیــن عرضـه و تقاضـا در صنعـت بـرق تعـادل برقـرار کنیـم، بایـد زمینـه لازم بـرای مشــارکت بخــش غیردولتــی و خصوصــی کــه 35 هــزار مــگاوات از 77 هــزار مــگاوات ظرفیــت تولیــد بــرق کل کشــور را بــر عهــده دارنــد، فراهــم شــود.

ســخنگوی دولــت اضافــه کــرد: بــا عنایــت بــه اینکــه مطالبــات بخــش خصوصـی از وزارت نیـرو بـه صـورت معـوق باقـی مانـده اسـت، برنامـه داریـم کـه نسـبت بـه تعییـن تکلیـف آنهـا اقـدام کنیـم.

معـاون رییـس جمهـوری افـزود: بـا «رضـا اردکانیـان» وزیـر نیـرو بـرای پرداخـت مطالبـات معـوق بخـش خصوصـی، برنامـه ای را تعریـف کـرده ایم.

رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور همچنیـن در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه دولــت چــه برنامــه ای بـرای تأمیـن اعتبـارات مـورد نیـاز صنعـت بـرق دارد؟ گفــت: در ارتبــاط بــا تعــادل و تــوازن بیــن عرضــه و تقاض ـا در ای ـن رش ـته از صنع ـت ان ـرژی، م ـا ب ـا توج ـه بـه اینکـه سـالانه 6 درصـد بـا افزایـش مصـرف مواجـه هســتیم، اگــر بخواهیــم در حــد نگهداشــت وضــع موجــود عمــل کنیــم بایــد حداقــل ســالانه 6 درصــد تولیداتمــان را افزایــش دهیــم.

وی ادامـه داد: ایـن 6 درصـد بـر مبنای محاسـبات مـا چیـزی حـدود پنـج هـزار مـگاوات در سـال اسـت؛ پیـش بینـی مـا بـرای برنامـه ششـم ایـن اسـت کـه در حـد 25 هـزار مـگاوات بـه ظرفیـت 77 هـزار مگاواتـی موجـود افـزوده شـود.

معـاون رییـس جمهـوری بـا تأکیـد بـر اینکـه در ایـن خصـوص به سـرمایه گــذاری نیــاز اســت، گفــت: چیــزی در حــدود یــک هــزار میلیــارد تومــان از ایـن سـرمایه گـذاری را دولـت از طریـق بودجـه سـنواتی انجـام مـی دهـد.

سـخنگوی دولـت افـزود: دولـت همچنیـن از محـل هدفمنـدی یارانههـا، تقریبـا 2200 تـا 2500 میلیـارد تومـان بـه ایـن صنعـت کمـک خواهـد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.