خودکفایی صنعت برق ایران به دست محققان کشور

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی خورشیدی -

شــرکتهای دانــش بنیــان موفــق بــه تولیــد محصولاتــی کــرده انــد کــه صنع ـت ب ـرق ای ـران را خ ـود کف ـا ک ـرده اس ـت.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از خبرن ـگار ح ـوزه فنآوریه ـای نوی ـن گ ـروه علمــی پزشــکی باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ شــرکتهای دانــش بنیــان از اهمیــت بســیار زیــادی در کشــور برخــوردار هسـتند و بـا اختراعـات روزمـره جوانـان نخبـه در ایــن شــرکتها و همچنیــن بــه واســطه طرحهــای مبتنــی بــر دانــش باعــث رشــد و پیشــرفت کشــور میشــوند.

یکــی از محصولاتــی کــه شــرکتهای دانــش بنیــان تولیــد کــرده انــد ســوییچ گیرهــای GIS ردیــف 14 کیلــو وات اســت کــه ب ـر اس ـاس آم ـار ای ـران شش ـمین کش ـور دنی ـا و اولیــن کشــور خاورمیانــه اســت کــه موفــق بــه تولیـد آن شـده، همچنیـن محصـول دیگـری تحـت عنـوان ترانسـفرماتور بـا هسـته مثلثـی آمـاروس تولیـد شـده کـه بـر اسـاس ادعـای تولیـد کننـده آن، ایــران اولیــن کشــوری اســت کــه بــه تولیــد آن پرداختــه اســت.

پ ـس از س ـه س ـال تحقی ـق در پ ـارک عل ـم و فن ـاوری ای ـران ب ـه عن ـوان شش ـمین کش ـور دنی ـا موف ـق ب ـه تولی ـد س ـوئیچ گیره ـای GIS ردی ـف 145 کیلــو وات شــد و خوشــبختانه گواهینامــه اعتبارنامــه آزمایشــگاه بینالمللـی آن را هـم کسـب کـرده اسـت و امـروز جـز تولیـد کننـدگان ایـن محصــول اســت.

مدیــر ایــن شــرکت دانــش بنیــان در خصــوص ســوییچ گیرهــای GIS اظه ـار ک ـرد: مبلغ ـی ک ـه هرس ـاله از کش ـور ب ـرای ای ـن س ـوییچ گیره ـا خ ـارج میشــد بســیار زیــاد بــود و بــر اســاس آمــار حــدود ٠٨1 میلیــارد تومــان ارز جهــت واردات ایــن محصــول هزینــه میشــد امــا بــا خــط تولیــدی کــه شـرکت مـا موفـق بـه راه انـدازی آن شـده اسـت امـروز ایـن مشـکل برطـرف ش ـده اس ـت.

وی ادامـه داد: یکـی دیگـر از معضلاتـی کـه نمونـه خارجـی ایـن محصول دارد، ع ـدم دسترس ـی ب ـه قطع ـات آن در زم ـان تحری ـم اس ـت و ای ـن س ـبب مـی شـود کـه پسـتها توانایـی بازسـازی خـود را نداشــته باشــند و ممکــن اســت مدتهــا یــک پســت خالــی بمانــد بــرای مثــال یکــی از پس ـتهای م ـا ب ـه م ـدت هف ـت س ـال از ش ـبکه ج ـدا ب ـود.

مدیــر ایــن شــرکت بــا اشــاره بــه ایــن موضـوع کـه دیگـر نگرانـی بابـت سـوییچ گیرهـا وجــود نــدارد، گفــت: امــروز کــه تولیــد ایــن محصــول بــه صــورت کامــل در داخــل کشــورانجام مــی شــود، اشــتغالزایی بســیاری بــرای جوانــان داشــته اســت، همچنیــن قابلیــت صــادرات بــه کشــورهای همســایه بــرای مــا بــه وجــود آمــده اســت.

وی در خصـوص ترانسـفرماتور بـا هسـته مثلثـی آمـاروس اظهـار کـرد: ایــن محصــول بــه نــام ترانســفرماتورهای بــی تلفــات معــروف اســت، عــدد تلفــات شــبکه توزیــع حــدود چهــار هــزار مگاولــت اســت و بــی بــاری ترانســفرماتورها را بــه همــراه دارد بــرای راه انــدازی یــک نیــروگاه 2 هــزار مگاواتـی کـه تنهـا 2 عـدد از آن تنهـا بـرای تلفـات در کشـور مصرف میشـود، حـدود چهـار میلیـارد دلارد اعتبـار لازم اسـت و عـلاوه بـر آن هرسـاله حـدود ســه میلیــارد تومــان بایــد بــه ایــن نیروگاههــا ســوخت تزریــق شــود.

وی تصری ـح ک ـرد: اگ ـر بتوانی ـم تلف ـات را از ترانس ـفرماتورها ج ـدا کنی ـم حجـم زیـادی از پـول را ذخیـره کردیـم، همچنیـن سـبب آزاد شـدن بسـیار زیـاد شـبکه خواهـد شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.