پتانسیل اشتغال زایی از انرژیهای نو

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی خورشیدی -

توکلـی گفـت: در بحـث انرژیهـای نـو بـرای تهیـه 1000 مـگاوات بـرق خورش ـیدی بی ـن 3 ت ـا ۵ ه ـزار ب ـه ص ـورت مس ـتقیم و غیرمس ـتقیم اش ـتغال زایــی صــورت میگیــرد.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از خبرن ـگار اقتص ـاد و ان ـرژی گ ـروه اقتص ـادی باشـگاه خبرنـگاران جـوان، توکلـی مدیـر مؤسسـه آمـوزش علمـی کاربـردی وزرات نیـرو در نشسـت خبـری هفدمیـن نمایشـگاه صنعـت بـرق ایـران اظهار ک ـرد: 230 ش ـرکت در بخ ـش ب ـرق، آب و آبف ـا اس ـت ک ـه نزدی ـک ب ـه 80 ه ـزار نفـر بـه طـور مسـتقیم بـا ایـن صنعـت همـکاری مـی کننـد کـه بـا احتسـاب تعـداد شـغل هـای غیرمسـتقیم، ایـن رقـم بـه 600 هـزار نفـر مـی رسـد.

وی در ادامـه افـزود: دانشـگاه هـا بـه عنـوان خاسـتگاه اصلـی وزرات نیـرو بــرای تأمیــن نیروهــای انســانی در رده هــای مختلــف کارگــران ماهــر، تکنسـینها و نیروهـای متخصـص صـورت مـی گیـرد و بـا توجـه بـه گسـتردگی ایــن مجموعــه احتیــاج بــه آمــوزش اختصاصــی بــرای ارتقــا نیروهــای ایــن وزرات خانــه گســترده وجــود دارد.

توکلــی بیــان کــرد: آمــوزش هــای ایــن مرکــز براســاس نیــاز ســنجی و سـفارش محـور از سـوی صنعـت صـورت میگیـرد و نزدیـک بـه 95 درصـد از کســانی کــه آمــوزش را دریافــت میکننــد، بلافاصلــه پــس از آمــوزش وارد بخــش صنعــت شــده و از ایــن لحــاظ نزدیــک تریــن ارتبــاط را بــا بخــش صنعــت در حــوزه آمــوزش وجــود دارد.

وی ادام ـه داد: ای ـن مرک ـز س ـالیانه 60 س ـاعت آم ـوزش ب ـرای ه ـر نف ـر از وزارت نیـرو از کارگـر سـاده تـا مدیـران ارشـد صـورت مـی گیـرد کـه در مجموع نزدیــک بــه 3 میلیــون ســاعت آمــوزش بــه صــورت حضــوری و 600 هــزار س ـاعت ب ـه ص ـورت مج ـازی ب ـه مجموع ـه وزرات نی ـرو ارای ـه ش ـده اس ـت.

توکلـی بـا بیـان اینکـه ارتبـاط خوبـی بیـن پژوهشـگاه وزارت نیـرو و مرکـز تحقیق ـات آب وج ـود دارد، گف ـت: بخ ـش پژوه ـش و ام ـکان س ـنجی نی ـز ب ـر عهـده ایـن دو بخـش اسـت.

وی بـا اشـاره بـه شـرایط اشـتغال در حـوزه وزارت نیـرو ، تصریـح کـرد: در بــرق حرارتــی بســته بــه نــوع تکنولــوژی بــا 1000 مــگاوات، بــرای 500 نفــر اشـتغال مسـتقیم بـه وجـود مـی آیـد و بـا محاسـبه تیـم هـای بهـره بـرداری و توزیـع ایـن رقـم، 3 برابـر خواهـد شـد.

مدیــر مؤسســه آمــوزش علمــی کاربــردی وزرات نیــرو در خاتمــه یــادآور شـد: در بحـث انـرژی هـای نـو همچـون سـایت هـای بهـره بـرداری در مقیاس کوچـک هسـتند کـه بـرای تهیـه 1000 مـگاوات بـرق خورشـیدی بیـن 3 تـا 5 هـزار بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم اشـتغال زایـی صـورت مـی گیـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.