سرمایه گذاری خارجی نباید به فلج شدن بخش خصوصی داخلی منجر شود

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی خورشیدی -

رییـس سـندیکای صنعـت بـرق ایـران بـا تأکیـد بـر اینکه بخـش خصوصی مخالـف ورود سـرمایه گـذاری خارجـی نیسـت، معتقـد اسـت سـرمایه گـذاری خارجـی نبایـد بـه فلـج شـدن بخـش خصوصـی داخلـی منجر شـود.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایـران اکونومیسـت؛ علـی بخشـی روز شـنبه در ایـن بـاره افـزود: بـرای فـرار از بحـران اقتصـادی در صنعـت بـرق، بـه سـراغ تأمیــن کننــدگان ســرمایه خارجــی رفتــه ایــم کــه اگــر بــا دیپلماســی هوشـمندانهای همـراه نباشـد، مـی توانـد صنعـت بـرق کشـور را بـه نابـودی بکشــاند و پــای واردکننــدگان کالاهــای بــی کیفیــت را بــه کشــور بــاز کنــد.

رییـس سـندیکای صنعـت بـرق ایـران بـا بیـان اینکـه به طـور متوسـط 70 درصـد ظرفیـت واحدهـای تولیـدی صنعـت بـرق کشـور بـه دلیـل رکـود بـدون اسـتفاده مانـده اسـت، گفـت: در حالـی کـه تولیدکنـدگان داخلـی بـا 30 درصد ظرفیـت فعالیـت مـی کننـد، نبایـد اجـازه دهیـم پـروژه هـا بـه واسـطه شـیوه غلـط جـذب سـرمایه، بـا کالاهـای خارجـی اجرایـی شـوند.

وی افـزود: متأسـفانه آن بخـش از سـرمایه گـذاری خارجـی صنعـت بـرق کـه اجرایـی شـده، از جنـس «فاینانـس بـه شـرط ورود کالا و تجهیـزات کشـور تأمیـن کننـده مالـی» بـوده اسـت.

بخشــی در مــورد ســهم کالاهــای خارجــی در ایــن پــروژه هــا نیــز گفــت: سـهم کالاهـای خارجـی در برخـی پـروژه هـا 30 درصـد و در برخـی پـروژه هـا نیـز تـا 70 درصـد اعـلام شـده اسـت امـا معتقدیم کـه تأمیـن 10 درصـدی کالا و تجهیـزات نیـز اضافـه اسـت زیـرا نیـازی بـه واردات کالا در صنعت بـرق نداریم.

وی بــه تشــریح الگوهــای پیشــنهادی بخــش خصوصــی بــرای «ورود سـرمایه بـدون آسـیب بـه بخـش خصوصـی» پرداخـت و افـزود: روش نخسـت اینکـه بخـش خصوصـی در کنـار تأمیـن کننـده خارجـی قـرار گیـرد؛ از آنجـا کـه بخـش خصوصـی مـی دانـد چـه کالاهایـی را بایـد از خـارج از کشـور تأمیـن کنـد و چـه کالاهایـی تولیـد داخـل دارد، از ورود کالاهایـی مشـابه تولیـد داخل جلوگیـری مـی کنـد.

رییـس سـندیکای صنعـت بـرق ایـران ادامـه داد: بـه ایـن ترتیـب هـم پــای کالاهــای خارجــی بــه کشــور وارد نمــی شــود و هــم فاینانــس اتفــاق میافتــد.

بخشــی در ایــن ارتبــاط افــزود: بــه عنــوان نمونــه بــا واردات ترانفســرماتورهای آمــاده از کشــورهای دیگــر، در عمــل بــه فلــج شــدن تولیدکننــده هــا و بــه نابــودی آنهــا کمــک مــی کنیــم؛ امــا وقتــی بخــش خصوصــی در کنــار ســرمایه گــذار خارجــی قــرار گیــرد، بــه جــای خریــد ترانســفرماتور، قطعــه هایــی کــه اکنــون وارد مــی کنیــم (ماننــد هســته ترانســفرماتور) را از طــرف خارجــی خریــداری مــی کننــد.

وی اضافــه کــرد: در ایــن روش، در ازای فاینانــس، کالایــی را خریــداری مـی کنیـم کـه ورود آن نـه تنهـا ضربـه ای بـه صنعـت نمـی زنـد، بلکـه کالای مـورد نیـاز نیـز تأمیـن مـی شـود.

رییـس سـندیکای صنعـت بـرق ایـران، دومیـن الگـوی پیشـنهادی بخش خصوصــی بــرای ســرمایه گــذاری خارجــی را تأســیس شــرکت مشــترک (جوینـت ونچـر) بـا شـرکت هـای داخلـی و احـداث خـط تولیـد در داخل کشـور بـه منظـور تأمیـن نایـز داخلـی و صـادرات بـه بازارهـای منطقـه بیـان کـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.