گلخانه های خورشیدی برق تولید می کنند

Elm va Sanat Rooz - - انرژی خورشیدی -

اینکــه اولیــن محصــولات گوجــه فرنگــی و خیــار کــه در گلخانــه هــای تولیـد بـرق خورشـیدی رشـد کردنـد بـه انـدازه آنهایـی کـه در گلخانـه هـای سـنتی پـرورش یافتـه انـد سـالم هسـتند، نشـان مـی دهـد کـه گلخانـه هـای هوشــمند نویــد بخــش اســتفاده دوگانــه کشــاورزی و تولیــد بــرق تجدیــد پذی ـر هس ـتند.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از امتــداد نیــوز، مایــکل لویــک، اســتاد مطالعـات زیسـت محیطـی در دانشـگاه کالیفورنیـا، سـانتا کـروز و نویسـنده سرپرســت مقالــه ای کــه در شــماره اخیــر مجلــه اتحادیــه ژئوفیزیــک آمریـکا، آینـده زمیـن منتشـر شـده اسـت مـی گویـد «مـا نشـان داده ایـم کـه گلخانههــای هوشــمند مــی تواننــد انــرژی خورشــیدی را بــرای تولیــد بــرق دریافـت کننـد بـدون اینکـه رشـد گیاهـان را کاهـش دهنـد، کـه ایـن بسـیار هیجــان انگیــز اســت».

گلخانـه هـای خورشـیدی تولیـد کننـده بـرق سیسـتم هـای فتوولتائیـک بــا طــول مــوج گزینشــی WSPVS( را اســتفاده مــی کننــد، تکنولــوژی جدیــدی کــه بــرق بیشــتر، بهــره ورتــر و ارزان تــر از سیســتم هــای ســنتی فتوولتائیـک را تولیـد مـی کنـد. ایـن گلخانـه هـا مجهـز بـه پنـل هـای سـقفی شـفاف پوشـیده بـا یـک رنـگ سـرخ فـام روشـن شـب تـاب هسـتند کـه نـور را جـذب مـی کنـد و انـرژی را بـه نوارهـای کوتـاه فتوولتائیـک انتقـال میدهـد، جای ـی ک ـه ب ـرق تولی ـد م ـی ش ـود. WSPVS برخ ـی ط ـول موجه ـای آب ـی و سـبز نـور را جـذب مـی کنـد امـا اجـازه مـی دهـد بقیـه عبـور کننـد تـا گیـاه بتوانـد رشـد کنـد.

تکنولـوژی WSPV توسـط سـو کارتـر و گلـن آلـرز کـه همـکار هسـتند و هـردو اسـتاد فیزیـک در دانشـگاه کلیفورنیـا سـانتا کـروز هسـتند و در سـال 2012 «س ـولیکالچر» را بنی ـاد نهادن ـد ت ـا ای ـن تکنول ـوژی را ب ـه ب ـازار عرض ـه کننـد ایجـاد شـد. تیـم لویـک بـر فتوسـنتز و تولیـد میـوه ی 20 گونـه گوجـه فرنگــی، خیــار، لیمــو، فلفــل، تــوت فرنگــی و ریحــان کــه در گلخانــه هــای سـرخ فـام واقـع در دو مـکان در کمپـس و واتسـونویل کالیفورنیـا رشـد کـرده بودنـد نظـارت کردنـد.

لویـک مـی گویـد «هشـتاد درصـد گیاهـان تحـت تأثیـر قـرار نگرفتنـد، درحالیکـه 20 درصـد در زیـر پنجـره هـای سـرخ فـام بهتـر رشـد کردنـد». او مـی گویـد گوجـه فرنگـی و خیـار در میـان محصـولات تولیـدی برتـر گلخانـه ای در سراسـر جهـان هسـتند. در آزمایـش هـای اضافـی، فتوسـنتز گوجـه فرنگـی درون گلخانـه هـای سـرخ فـام همـراه بـا صرفـه جویـی کـم در مصـرف آب بـود. او مـی گویـد «گیاهـان در اینجـا، بـرای همـان میـزان رشـدی کـه در بیشـتر گلخانـه هـای معمـول انجـام مـی دهنـد نیـاز بـه ۵ درصـد آب کمتـر دارنــد». لویــک مــی گویــد: “مــن فکــر کــردم کــه گیاهــان آهســته تــر رشــد خواهنـد کـرد، زیـرا زیـر ایـن پنجـره هـا تاریـک تـر اسـت. رنـگ ایـن نـور، آن را ماننـد بـودن در سـیاره سـرخ مـی کنـد”. “گیاهـان نـه تنهـا نسـبت بـه شــدت نــور بلکــه نســبت بــه رنــگ نیــز حســاس هســتند. امــا گیاهــان در اینجـا بـه خوبـی رشـد کردنـد”.

بـه گفتـه لـوک کاهـش انـرژی مصرفـی توسـط گلخانـه هـا، بـا اسـتفاده جهانـی از گلخانـه هـا بـرای تولیـد غـذا تبدیـل بـه یـک الویـت شـده اسـت و در طـول بیسـت سـال گذشـته ۶ برابـر افزایش داشـته و بـه بیـش از 9 میلیون جریـب- تقریبـا دوبرابـر نیوجرسـی- رسـیده اسـت. او مـی گویـد: “گلخانـه ها بـزرگ هسـتند و بزرگتـر هـم مـی شـوند”. “کانـادا بـرای تولیـد سـبزیجات بـه شـدت بـر گلخانـه هـا تکیـه دارد و در چیـن نیـز همینطـور”.

او اضافــه کــرد گلخانــه هــای پلاســتیکی بــرای اســتفاده در کشــاورزی تجـاری در مقیـاس کوچـک و همچنیـن بـرای تولیـد غـذای خانگـی محبـوب ش ـده ان ـد. گلخان ـه ه ـا از ب ـرق ب ـرای کنت ـرل دم ـا و ف ـن ه ـای ق ـدرت، ن ـور و ســایر سیســتم هــای نظارتــی اســتفاده مــی کننــد. لویــک کــه در زمینــه تغییـرات آب و هوایـی، فیزیولـوژی گیاهـان، منابـع آبـی و تکنولـوژی هـای پایـدار متخصـص اسـت مـی گویـد «ایـن تکنولـوژی پتانسـیل مسـتقل کـردن گلخانـه هـا را دارد». هزینـه هـر پنـل بـا تکنولـوژی ‪WSPV ۵۶‬ سـنت در هـر وات اســت- حــدود 40 درصــد کمتــر از هزینــه هــر وات انــرژی ســلول هــای فتوولتائیـک بـر پایـه سـیلیکون سـنتی. لویـک مـی گویـد: “اگـر گلخانـه ها در محـل بـرق تولیـد کننـد، ایـن کار نیـاز بـه منبـع خارجـی را کاهـش مـی دهد، کـه بـه کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای حتـی بـه میـزان بیشـتری کمـک مـی کنـد». «مـا بـه سـمت گلخانـه هـای خـود- پایـدار حرکـت مـی کنیـم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.