بررسی روشهای بومیسازی تجهیزاتنیروگاهخورشیدی

Elm va Sanat Rooz - - انرژی خورشیدی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تـی نیـوز، سـید مسـلم موسـوی در دومیـن کنفرانــس انرژیهــای تجدیدپذیــر بــا بیــان اینکــه بــا سیاســتهای اخیــر وزارت نیـرو گامهـای مؤثـری بـرای اسـتفاده از تحقیـق و پژوهـش برداشـته شـده اسـت، ادامـه داد: انجمـن انرژیهـای تجدیدپذیـر بـه عنـوان یـک نهـاد برنامههای ـی را ب ـرای تروی ـج اس ـتفاده از ای ـن ان ـرژی اجرای ـی ک ـرده اس ـت.

وی بــا اشــاره بــه اولیــن دوره کنفرانــس انرژیهــای تجدیدپذیــر خاطرنشــان کــرد: دومیــن دوره ایــن کنفرانــس بــا حمایــت اکثریــت ســازمانها طــی چهــار روز برگــزار میشــود.

موس ـوی ی ـادآور ش ـد: در اولی ـن روز کاری ای ـن کنفران ـس کارگاه ان ـرژی خورشــیدی بــا همــکاری یکــی از مؤسســات بینالمللــی در ایــن حــوزه برگــزار شــد.

مدیرعام ـل انجم ـن انرژیه ـای تجدیدپذی ـر خاطرنش ـان ک ـرد: دو پن ـل تخصصـی بـا عنـوان "چالشهـا و راهکارهـای توسـعه انـرژی تجدیدپذیـر" و "ســرمایهگذاری خارجــی" برگــزار میشــود، ضمــن اینکــه چهــار پنــل تخصصــی در موضوعــات انرژیهــای بــاد، خورشــیدی، زیســتتوده و اســتفاده از تلفــات انــرژی برگــزار شــده اســت.

وی همچنیــن از برگــزاری نشســت مشــترک بــا آژانــس بینالمللــی انرژیهــای تجدیدپذیــر خبــر داد و اضافــه کــرد: درایــن کارگاه تخصصــی در خصــوص بومیســازی تجهیــزات نیــروگاه خورشــیدی بحــث و تبــادل نظــر میشــود.

موســوی تقدیــر از چیتچیــان وزیــر ســابق نیــرو و نمایشــگاهی از شـرکتهای فعـال در حـوزه انرژیهـای تجدیدپذیـر را از دیگـر برنامههـای ای ـن کنفران ـس ن ـام ب ـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.