داخلیسازی قطعات اصلی خودروهای خارجی

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

یـک کارشـناس صنعـت خـودرو گفـت: همـکاری بینالمللـی در صنعـت خودروسـازی بایـد منجـر بـه ارزش افـزوده بـرای کشـور شـود و بـا توجـه بـه شــرایط فعلــی مبنــی بــر ظرفیــت بــازار ایــران، توجــه بــه تولیــد مشــترک قطع ـات اصل ـی خ ـودرو س ـود بیش ـتری ب ـرای کش ـور خواه ـد داش ـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، امیرحســن کاکایــی، اظهــار کــرد: تشــویق واردکننــدگان بــزرگ خــودرو بــه تولیــد در ایــران موضــوع خــوب و قابــل قبولــی اســت و در حــال حاضــر ایــن موضــوع پیگیــری میشــود.

او افــزود: در کنــار تشــویق واردکننــدگان بــه امــر تولیــد بــه موضــوع تعـداد تولیدکننـدگان خـودرو در ایـران و میـزان تیـراژ آنهـا نیـز بایـد دقـت شـود. زمانـی یـک تولیـد اقتصـادی اسـت کـه تیـراژ منطقـی و بالایـی بـرای آن وجـود داشـته باشـد کـه تیـراژ بـالا تنهـا مختـص یـک منطقـه نیسـت و بای ـد ب ـرای تی ـراژ اقتص ـادی چن ـد ب ـازار ه ـدف در نظ ـر گرف ـت.

ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو بابیــان اینکــه در قراردادهــای جدیــد خودرویــی دولــت روی کاغــذ تعهــدات لازم بــرای صــادرات 30 درصــدی تولیــد را از طــرف خارجــی گرفتــه اســت، گفــت: اگــر در ایــران 10 شــرکت خودروی ـی ب ـرای تولی ـد مش ـترک و همکاریه ـای خودروی ـی ب ـه ای ـران وارد شـوند و بـه تعهـدات صادراتـی خـود عمـل نکننـد، بـازار گنجایـش پذیـرش ایـن حجـم تولیـد را نـدارد و رفتـه رفتـه تیـراژ شـرکتها کاهـش مییابـد و دیگــر تیــراژ اقتصــادی ندارنــد.

او تصریــح کــرد: در قراردادهــای خودرویــی یــا در مجمــوع صنعــت خـودرو ایجـاد ارزش افـزوده بـرای کشـور مهـم اسـت و بـا ایـن پیشفـرض کـه افـت تیـراژ اقتصـادی شـرکتها و گنجایـش بـازار بـه ضـرر کشـور اسـت بــه نظــر میرســد تنهــا نبایــد بــه فکــر تولیــد خــودرو کامــل در کشــور بــود بلکــه میتــوان بــه طراحــی و تولیــد مشــترک قطعــات اصلــی خــودرو در ایــران بــا همــکاری شــرکتهای بهنــام بــود.

وی یــادآور شــد: در بازارهــای جهانــی بایــد بــرای طــرف ســرمایهگذار مزیـت رقابتـی ایجـاد شـود کـه در حـال حاضـر از رقبـای ایـران میتـوان بـه چیـن و ترکیـه اشـاره کـرد.

کاکایــی تصریــح کــرد: در ایجــاد مزیــت رقابتــی بــرای جــذب ســرمایهگذاری خارجــی در راســتای تولیــد قطعــات خــودرو و محصــول نهایـی بایـد بـه سـمتی حرکـت کـرد کـه مناطقـی در صنایـع مختلـف وجـود داشــته باشــد تــا خدمــات منحصربهفــرد و بــه خصوصــی را ارایــه دهنــد تــا هزینههــا کاهــش و بهــرهوری افزایــش یابــد.

او ی ـادآور ش ـد: در س ـالهای گذش ـته در ای ـن زمین ـه اقدامات ـی ص ـورت گرفــت امــا بــه نظــر میرســد کــه ایــن مــوارد همچــون مناطــق آزاد، خوشــههای صنعتــی و پارکهــای فنــاوری بــه مرحلــه بلــوغ نرســیدهاند.

ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو تأکیــد کــرد: روی کاغــذ، تشــویق واردکننـدگان بـه تولیـد خـودرو و افزایـش سـطح همکاریهـای بینالمللـی بــرای تولیــد قطعــات اصلــی خــودرو همچــون موتــور و گیربکــس در ایــران بسـیار مناسـب بـوده و تمـام ارگانهـا بـه دنبـال ایـن مـوارد هسـتند امـا اگـر از زاویــه دیــد ســرمایهگذار خارجــی بــه ایــن مــوارد دقــت شــود، مشــخص اســت کــه هنــوز پیشزمینههــا بــرای کاهــش ریســک ســرمایهگذاری بــه بل ـوغ کاف ـی نرس ـیده اس ـت.

وی گفــت: تنهــا ورود شــرکتهای خارجــی بــرای ســرمایهگذاری و تولیـد در صورتیکـه بـه تیـراژ اقتصـادی دسـت پیـدا نکننـد، مناسـب نیسـت زیــرا شــرکتهای خارجــی برنامهریــزی را بهگونــهای انجــام میدهنــد کــه بیشــترین زیــان نصیــب طــرف ایرانــی میشــود و همــکاری گذشــته رنــو بــا شـرکتهای ایرانـی کـه قـرار بـر آن بـود تـا پلتفـرم ال 90 در ایـران توسـعه پیـدا کنـد امـا ایـن موضـوع عملـی نشـد، دلیلـی بـر ایـن ادعـا اسـت.

کاکایـی خاطرنشـان کـرد: در قراردادهـای جدیـد بـر داخلـی سـازی 40 درصـدی در ابتـدای امـر تأکیـد ویـژهای شـده کـه بـرای دسـتیابی بـه ایـن منظـور بایـد شـبکه تأمیـن مناسـب در کشـور وجـود داشـته باشـد و بـه نظـر میرسـد در شـرایط فعلـی بایـد مـوارد نقـص در کشـور حـل شـود تـا طـرف خارجـی کمتریـن بهانـه را بـرای عـدم اجـرای قـرارداد داشـته باشـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.