سه اصل مهم رقابتپذیری در صنعت خودرو

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از اخبــار خــودرو، برخــی از کارشناســان معتقدنــد، بهرغــم فراهــم شــدن تمامــی زیرســاختها و امکانــات لازم در صنعـت خـودرو، صادراتـی در ایـن حـوزه صـورت نمیگیـرد. از سـویی بایـد دیــد اشــکال کار کجاســت و لازم اســت چــه تمهیــدات و راهکارهایــی در پیــش گرفتــه شــود تــا بتــوان بــه اهــداف ترســیم شــده دســت یافــت.

درهمیـن رابطـه محمدرضـا منصـوری عضوکمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس بـه بیـان نقطـه نظـرات خـود پرداختـه اسـت.

در گذشــته قیمــت خــودرو بــا دلار 800 تومانــی محاســبه میشــد و امــروزه بــا دلار ۴هــزار تومانــی، خــودروی ایرانــی میتوانــد بــا چنــد برابــر ســوددهی در بازارهــای جهانــی عرضــه شــود، امــا بــه دلیــل دو چالــش موجــود در ســاخت، همچنــان امــکان صــادرات نــدارد.

یکـی از ایـن چالشهـا رقابتپذیـری اسـت و ایـن موضـوع عاملـی بـرای ارتقـای کیفیـت خودروسـازی کشـور قلمـداد میشـود.اگر رقابتپذیـری در صنعــت خــودرو حکمفرمــا شــود، شــاهد ارتقــای کیفیــت تولیــد خــودروی سـاخت داخـل کشـور خواهیـم بـود.

جـذب سـرمایهگذار خارجـی و انتقـال تکنولـوژی نیـز راهـکار مهمـی در رقاب ـت پذی ـری و پای ـان دادن ب ـه وضعی ـت کنون ـی صنع ـت خ ـودروی ای ـران اســت، بــا ورود تکنولــوژی مــدرن بــه خودروســازی ایــران شــاهد تربیــت مدیــران توانمنــد و برخــوردار از تکنیکهــا و آموزشهــای لازم در صنعــت خ ـودرو خواهی ـم ب ـود ک ـه موج ـب تح ـول در مس ـیر صنع ـت خ ـودرو ش ـده و رقابتپذیــری و بالطبــع تولیــد کیفــی را بــه ارمغــان خواهــد آورد.

توانمندســازی مدیریــت، تکنولــوژی و آمــوزش نیــروی انســانی ســه اصـل مهـم در راسـتای رقابتپذیـری و دسـتیابی بـه اسـتانداردهای جهانـی بــرای تولیــد محصــول دانــش بنیــان و تقویــت قــدرت رقابــت در بازارهــای بینالمللــی هســتند.

عق ـد ق ـرارداد ب ـا برنده ـای معتب ـر خودروس ـازی مس ـیر توس ـعه صنع ـت خ ـودروی س ـاخت داخ ـل کش ـور را هم ـوار خواه ـد ک ـرد و اینگون ـه بس ـیاری از معضلاتـی کـه ایـن روزهـا در ایـن صنعـت وجـود دارد از بیـن رفتـه و شـاهد تولیــد محصــولات جدیــد، متنــوع و بــا کیفیــت خواهیــم بــود. علاوهبــر آن اشــتغال ایجــاد میشــود و ســرمایهگذاری اقتصــادی تــا چندیــن برابــر افزای ـش خواه ـد داش ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.