آلودگی های چهار برابری

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

پایــگاه تحلیلــی خبــری بانــک و صنعــت: پیــروز بخــت گفــت: یــک موتورســیکلت کاربراتــوری چهــار برابــر یــک خــودرو ایجــاد آلودگــی می کنــد .

بــه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از پای ـگاه تحلیل ـی خب ـری بان ـک و صنع ـت، نیــره پیروزبخــت رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد بــا اشــاره بــه وضعیــت موتورســیکلتهای ترددکننــده در ســطح شــهر تصریــح کــرد: اکثــر موتورسـیکلتهایی کـه در سـطح شـهر تـردد میکننـد کاربراتـوری هسـتند کـه هـم اجـازه مسافرکشـی دارنـد و هـم باربـری کـه بیشـترین آسـیب را بـه وضعیــت هــوای شــهرها وارد مــی کننــد.

رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا تولیــد موتورســیکلتهای کاربراتــوری مخالــف اســت، بیــان کــرد: ســازمان ملــی اســتاندارد اجــازه تاییــد نــو بــه موتورهــای کاربراتــوری را نمیدهــد و همراســتا بــا دولــت بــا آنهــا برخــورد خواهــد کــرد.

در کمیتـه آلایندگـی بـه دسـتور رییـس جمهـوری فرصتـی تعییـن شـده کــه موتورســیکلتها تــا ســال آینــده از کاربراتــوری بــه انژکتــوری تبدیــل شــوند. در ایــن میــان ســازمان ملــی اســتاندارد نیــز بــه دنبــال ایــن اســت کــه اســتانداردهای موجــود در مــورد موتورســیکلتها ارتقــا یابــد و در ایــن راســتا ماننــد خــودرو تأییــد نــو داشــته باشــند کــه در ایــن راســتا در مـورد موتورسـیکلتها دو مسـأله وجـود دارد کـه یکـی از آنهـا آلایندگـی و دیگــری ایمنــی اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.