میزان مصرف نفت و گاز در صنعت برق

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

مدیرعامــل شــرکت توانیــر بــا بیــان اینکــه بــا برقــی کــردن چــاه هــای کشـاورزی هزینـه کشـاورزان تـا یـک چهـارم میـزان کنونـی کاهـش مـی یابـد گفت:ســالانه حــدود 07میلیــارد لیتــر نفــت و 07میلیــارد مترمکعــب گاز در صنعـت بـرق مصـرف مـی شـود. بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پایـگاه خبـری توانیـر، آرش کـردی در آییـن آغـاز عملیـات اجرایـی پسـت بیضـا 2 در اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه قبـل از انقـلاب 2 هـزار حلقـه چـاه کشـاورزی وجـود داشـت کـه ایـن تعـداد 4.7 میلیـارد لیتـردر سـال سـوخت مصـرف میکردنـد تأکیـد کـرد: ایـن درحالـی اسـت کـه اکنـون سیاسـت دولـت و مجلـس بـرای برقـی کـردن همـه چـاه هـای کشـاورزی اسـتوار شـده اسـت.

مدیرعامـل توانیـر خاطرنشـان کـرد: براسـاس ایـن سیاسـت، سـالانه باید 7 تـا 8 هـزار حلقـه چـاه کشـاورزی برقـدار شـوند.

کــردی بــا بیــان ایــن کــه بــا برقــی کــردن چــاه هــای کشــاورزی، رونــق کار کشـــاورزان افزایـــش مـــی یابـــد، اظهارامیـــدواری کـــرد: در آینـــده ای نزدیـــک، چـــاه بـــدون برقـــی در کشـــور باقـــی نمانـــد و همـــه چـــاه هـــای کشـــاورزی بـــرقدار شـــوند.

کــردی همچنیــن در مراســم افتتــاح مرکــز اجراییــات و جمــع آوری برقهـای غیرمجـاز توزیـع بـرق شـیراز نیـز گفـت: کاهـش تلفـات انـرژی بـرق یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای تمــام مســوولان و مهمتریــن خواســته مســوولانی اســت کــه بــا صنعــت بــرق آشــنایی دارنــد اســت.

مدیرعامـل شـرکت توانیـر بـا بیـان اینکـه در ایـران مصـرف انـرژی در هیچ یـک از بخـش هـا بهینـه نیسـت، گفـت: اکنـون مدیریـت تقاضـا در صنایـع آب و بـرق مـد نظـر وزیـر نیـرو نیـز قـرار گرفتـه اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه مصـرف بـرق ارتبـاط مسـتقیم بـا مصـرف گاز و نفـت دارد، گف ـت: س ـالانه ح ـدود 70 میلی ـارد لیت ـر نف ـت و 70 میلی ـارد مترمکع ـب گاز در صنعـت بـرق مصـرف مـی شـود، بـا توجـه بـه اینکـه بیـش از 90 درصـد از کل بـرق تولیـد شـده بـا اسـتفاده از سـوخت هـای فسـیلی اسـت، بنابرایـن صرفـه جویـی در مصـرف بـرق، در ابعـاد مختلـف، بـر کاهـش مصـرف سـوخت نیـز تأثیرگـذار خواهـد بـود.

کـردی بـا اشـاره بـه لـزوم همراهـی دولـت و مجلـس بـرای بهینـه سـازی وسـایل انـدازه گیـری مصـرف انـرژی بـرق، گفـت: امـروز تمـام طـرح هـا بـه شـکل پایلـوت انجـام مـی شـود حـال آنکـه بایـد با یـک هدف گـذاری مناسـب و بـا همراهـی بخـش خصوصـی، ایـن اقـدام بـه شـکل کلان اجرایـی شـود.

وی بـا یـادآوری اینکـه نزدیـک بـه 43میلیـون مشـترک بـرق در سراسـر کش ـور وج ـود دارد، گف ـت: اگ ـر هزین ـه تعوی ـض ه ـر کنت ـور 400 ه ـزار توم ـان باشــد، مــا نیازمنــد بیــش از 21هــزار میلیــارد تومــان بــرای تعویــض تمــام کنتورهــای کنونــی و اســتفاده از کنتورهــای هوشــمند هســتیم.

کـردی گفـت: بـا ایـن اقـدام زمینـه بـرای هوشمندسـازی کنتورهـای بـرق و قرائـت از راه دور کنتورهـا فراهـم خواهـد شـد؛ چنیـن اقدامـی در شـرایطی کـه وضعیـت آب در حـد بحرانـی اسـت مـی توانـد بهتریـن راه مدیریـت مصرف آب باشـد.

کــردی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از کنتورهــای هوشــمند امکانــی را بـرای بخـش هایـی نظیـر آب و گاز فراهـم مـی کنـد کـه مصـارف مشـترکان را مدیریـت و پایـش کننـد، گفـت: اگـر دولـت بپذیـرد کـه هزینـه هـای اجـرای ایـن طـرح از محـل منافـع آن قابـل بازگشـت اسـت، مـی تـوان زمینـه اجـرای آن را فراه ـم ک ـرد.

مدیرعامــل توانیــر تصریــح کــرد: فعــالان بخــش آب هــم مــی داننــد کــه هیـچ راه حلـی بـرای کنتـرل و مدیریـت مصـرف آب جـز اسـتفاده از کنتورهای هوشـمند بـا قابلیـت قرائـت از راه دور، وجـود نـدارد.

کـــردی گفـــت: اکنـــون بالـــغ بـــر 270 هـــزار حلقـــه چـــاه مجـــاز برقـــی و حـدود 180 تـا 200 هـزار حلقـه چـاه مجـاز گازوییلـی در کشـور وجـود دارد؛ براســـاس محاســـبه هـــای انجـــام شـــده بـــرای برقـــی کـــردن و نصـــب کنتـــور هوشــمند روی چــاه هــا، حــدود 2 میلیــون تومــان بــه ازای هرچــاه هزینــه نیــاز اســت؛ امــا منافــع اجــرای ایــن اقــدام بســیار بیشــتر از هزینــه هــای انجــام شــده خواهــد بــود.

مدیرعامـل توانیـر تصریـح کـرد: بایـد پذیرفـت کـه برقـی کـردن چـاه های آب کشــاورزی بــدون توجــه بــه ســامانه فهــام، کاری عبــث خواهــد بــود؛ همزمــان بــا برقــی شــدن چــاه هــا بایــد هــر چــاه بــه کنتــور هوشــمند نیــز تجهیــز شــود.

برپایـه ایـن گـزارش، مدیرعامـل شـرکت توانیـر در ادامـه سـفر بـه اسـتان فارس،کلنـگ احـداث پسـت 66.20 کیلوولـت بیضـا 2 را بـه زمیـن زد.

اح ـداث ای ـن پس ـت ک ـه ب ـه منظ ـور پاس ـخگویی س ـریع ب ـه رش ـد مص ـرف بــرق در شهرســتان ســپیدان برنامــه ریــزی شــده اســت، در دو فــاز اجــرا خواهــد شــد.

در فــاز نخســت ایــن پســت، بــه صــورت موقــت و بــا اعتبــار 4 میلیــارد تومانـی احـداث و در کنـار آن خـط انتقالـی بـه طـول 25 کیلومتـر ارتبـاط ایـن پسـت را بـا ایسـتگاه بیضـا 1 برقـرار مـی کند.ایـن خـط انتقـال نیـز بـا اعتباری بالـغ بـر 9 میلیـارد تومـان احـداث خواهـد شـد. این پست دارای بیع 66 کیلوولت و 5 دستگاه کلید 20 کیلوولت است. در ف ـاز دوم، ب ـا نص ـب تجهی ـزات دای ـم در پس ـت ب ـرق، خ ـط انتقال ـی ب ـه طـول 50 کیلومتـر ارتبـاط پسـت بـرق بیضـا 2 را بـا پسـت 230.53 کیلوولـت صـدرا برقـرار خواهـد کـرد.

هزینــه اجــرای فــاز دوم پســت در حــدود 13 میلیــارد تومــان و احــداث خ ـط انتق ـال مرتب ـط ب ـا آن 18 میلی ـارد توم ـان ب ـراورد ش ـده اس ـت. منطق ـه بیضــا در شهرســتان ســپیدان اســتان فــارس قــرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.