سه صنعت با مزیت مطلق در کشور

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

بـه گفتـه کارشـناس بـازار سـرمایه، کشـور مـا 10 درصـد ذخایـر گاز و 13 درصــد ذخایــر نفــت دنیــا را در اختیــار دارد. بــه ایــن ترتیــب گــروه هــای ش ـیمیایی، پتروش ـیمی و پالای ـش ه ـا منش ـأ درآم ـد در آین ـده هس ـتند.

مصطفـی صفـاری، مدیـر عامـل شـرکت سـبدگردان سـرمایه ایرانیـان در خصــوص رونــد بــازار ســرمایه و بــا اشــاره بــه گــزارش هــای مطلــوب ۶ ماهـه شـرکت هـای بورسـی بـه خصـوص در گـروه صـادرات محورهـا ، گفـت: در گــروه فلــزات اساســی گــزارش هــا خبرهــای خوبــی بــرای ســهامداران دیـده مـی شـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از آرمـان اقتصـادی، وی بـا اشـاره بـه اینکـه گـروه فلـزات اساسـی در ۶ ماهـه اول سـال صـادرات خوبـی داشـتند، گفـت: گـروه معـادن و پتروشـیمی هـا نیـز از افزایـش نـرخ ارز متأثـر شـدند.

ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه در بررسـی صنایـع پربـازده کشـور گفـت: کش ـور ای ـران در س ـه صنع ـت مزی ـت مطل ـق دارد و در آین ـده اقتص ـاد ای ـران ایــن صنایــع در صــدر قــرار دارنــد. وی اولیــن صنعــت بــا مزیــت مطلــق در اقتصـاد ایـران را نفـت و گاز دانسـت و گفـت: کشـور مـا 10 درصـد ذخایـر گاز و 13 درصـد ذخایـر نفـت دنیـا را در اختیـار دارد. بـه ایـن ترتیـب گروههـای شـیمیایی، پتروشـیمی و پالایـش هـا منشـأ درآمـد در آینـده هسـتند.

مدیــر عامــل شــرکت ســبدگردان ســرمایه ایرانیــان صنعــت دوم را گردشـگری دانسـت و اظهـار داشـت: حجـم بـازار گردشـگری بـرای کسـب درآمـد زیـاد و درآمدهـای کشـور از ایـن محـل در حـال افزایـش اسـت. بـه گفتـه وی در برنامـه ششـم توسـعه قـرار اسـت درآمدهـا از محـل گردشـگری ۵ برابـر شـود و در آینـده نزدیـک ایـن صنعـت مـی توانـد معـادل نفـت بـرای کشـور درآمدزایـی داشـته باشـد. صفـاری سـومین صنعـت را گـروه خدمـات دانســت و گفــت: خدمــات فنــی مهندســی، تکنولــوژی جــاده ســازی و راه ســازی بــرای کشــور مــا دارای مزیــت مطلــق اســت کــه باعــث صــادرات خدمـات فنـی و مهندسـی از طریـق کشـور مـا مـی شـود.

وی بـا تأکیـد بـر اینکـه ایـران بـه هـاب ورود خاورمیانـه بـرای برندهـای بـزرگ جهـان تبدیـل شـده اسـت، افـزود: 90 درصـد بـازار سـرمایه کشـور از شـرکت هـای زیـر مجموعـه ایـن صنایـع تشـکیل شـده کـه مـی توانـد بـرای ســهامداران ایــن شــرکت هــا ســودآوری بــه همــراه داشــته باشــد. ایــن کارشـناس بـازار سـرمایه بـا تأکیـد بـر اینکـه بـرای شـکوفا شـدن اقتصـاد بایـد منتظـر اجـرای پروسـه اقتصـاد بـاز بـود، گفـت: نـرخ بهـره در اقتصـاد متغیـر مهمــی اســت. هنــوز نــرخ ســود تســهیلات کاهــش نیافتــه و هزینههــای مالـی شـرکت هـا بالاسـت بایـد سیسـتم بانکـی کشـور اصـلاح شـود تـا شـاهد شــکوفایی مزیــت هــای مطلــق در اقتصــاد باشــیم. مدیــر عامــل شــرکت سـبدگردان سـرمایه ایرانیـان در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه بیشـترین سـهم صـادرات غیـر نفتـی کشـور مـا در حـال حاضـر از گـروه پتروشـیمی هـا اسـت، گفـت: دومیـن صنعتـی کـه بیشـترین سـهم را در صـادرات غیـر نفتـی کشـور دارد گ ـروه مع ـادن هس ـتند ک ـه ب ـه دو بخ ـش کان ـی فلی ـز و کان ـی غی ـر فل ـزی تقسـیم مـی شـوند. کانـی هـای فلـزی سـنگ آهـن، روی، مـس و طـلا بودنـد کــه در نیمــه اول ســال رشــد صادراتــی خوبــی داشــتند. کانــی هــای غیــر فل ـزی نی ـز ش ـامل س ـیمان و س ـنگ ه ـای س ـاختمانی و غی ـره هس ـتند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه بیشـترین صـادرات سـیمان کشـور مـا بـه کشـور عــراق اســت،گفت: شــرکت هــای ســیمانی نزدیــک مــرز قــدرت صادراتــی بیشـتری دارنـد و از شـرایط بهتـری برخوردارنـد.

صفـاری بـه صنعـت کشـاورزی اشـاره کـرد و گفـت: ایـن صنعـت شـامل دامپـروری و شـیلات اسـت. البتـه کشـور مـا در تولیـد زعفـران و پسـته هـم جایــگاه ویــژه ای دارد. ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا تأکیــد بــر اینکــه سـه صنعـت خدماتـی نیـز در کشـور از مزیـت برخوردارنـد، گفت:کشـور مـا در سـه بخـش حمـل نقـل ریلـی ، جـاده ای، هوایـی دارای مزیـت اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.