صنعت نفت ایران در دنیا حرفهای زیادی برای گفتن دارد

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

عضـو کمیسـیون برنامـه، بودجـه و محاسـبات مجلـس شـورای اسـلامی بـه عملکـرد مثبـت وزارت نفـت در بخشهـای مختلـف اشـاره کـرد و گفـت: بـا اقدامهـای انجـام شـده در صنعـت نفـت ایـران طـی چنـد سـال اخیـر، کشـورمان در ایـن صنعـت حرفهـای زیـادی در دنیـا بـرای گفتـن دارد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از آریـا بـازار، شـهباز حسـن پـور بیگلـری بـا بیــان اینکــه وزارت نفــت یکــی از وزارتخانههــای موفــق در دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم بــه شــمار میآیــد، گفــت: در حــوزه میدانهــای مشــترک بهویــژه ازدیــاد برداشــت از مخــازن نفــت و گاز فعالیتهــای خوبــی انجــام شــده اســت و مــا بــه ســمت وضــع مطلــوب در ایــن بخــش حرکــت میکنیــم.

ایــن عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای اســلامی افــزود: باوجــود همــه چالشهایــی کــه برخــی کشــورهای منطقــه ب ـرای م ـا ایج ـاد کردن ـد و تحریمهای ـی ک ـه ب ـا آن موج ـه بودی ـم، توانس ـتیم حقــوق خــود را در بازارهــای جهانــی نفــت پــس بگیریــم.

حسـن پـور بیگلـری بـا اشـاره بـه اینکـه سـازمان کشـورهای صادرکننـده نفــت (اوپــک) جایــگاه اصلــی خــود را بازیافتــه اســت، تصریــح کــرد: ســرمایههای موجــود در کشــور بهویــژه درآمدهــا و ظرفیتهــای صنعــت نفــت و گاز بایــد در امــور زیربنایــی و زیرســاختی کشــور هزینــه شــوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.