پتروشیمی مکران پروژه ملی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

مدیرعامـل شـرکت توسـعه پتروشـیمی نگیـن مکـران بـا ابـراز دلخـوری از کـم توجهـی برخی مسـوولان نسـبت به پـروژه پتروشـیمی مکران خاطرنشـان کـرد: ایـن پـروژه یـک طـرح در انـدازه ملـی و در راسـتای منویـات مقـام معظم رهبــری در خصــوص آبادانــی ســواحل مکــران اســت امــا متأســفانه تاکنــون مس ـوولان حت ـی ی ـک گ ـزارش کار از م ـا نخواس ـتهاند و نس ـبت ب ـه ای ـن ط ـرح عظیـم کـه در صـورت اجـرای کامـل، تحولـی در صنعـت پتروشـیمی ایجـاد و موجب ـات اش ـتغال و امنی ـت را فراه ـم میکن ـد، ک ـم توجه ـی میکنن ـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از آژانــس رویدادهــای مهــم نفــت و انــرژی " نفــت مــا "، مهنــدس محمدرضــا موثقینیــا تصریــح کــرد: راهانــدازی پتروشــیمی مکــران بــا چالشهــای زیــادی مواجــه اســت، لــذا از مســوولان ذیربــط میخواهیــم ایــن پــروژه را یــک پــروژه ملــی قلمــداد کــرده و در ایــن زمینــه اقدامــات لازم بــرای تســریع در اجــرای ایــن پــروژه را انجــام دهنــد.

موثقینیـا بـا تأکیـد بـر اینکـه اشـتغال در ایـن سـایت حـق مـردم خونگـرم و کوش ـای سیس ـتان و بلوچس ـتان اس ـت، خاطرنش ـان ک ـرد: تم ـام ت ـلاش م ـا ایـن اسـت کـه حضـور نیروهـای غیربومـی را بـه حداقـل برسـانیم.

وی در ادام ـه ب ـر ع ـدم حض ـور کارگ ـران غیربوم ـی در ای ـن س ـایت تأکی ـد و تصریــح کــرد: اولویــت گزینــش و اشــتغال در ســایت پتروشــیمی مکــران بــا نیروهــای بومــی اســت و بــر اســاس برنامهریزیهــای انجــام شــده پیشبینــی میشــود پــس از پایــان فــاز ســوم بــرای 15 تــا 17 هــزار نفــر بــه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم شـغل ایجـاد شـود، در فـاز اول کـه هماکنـون در ح ـال اج ـرا اس ـت، پ ـس از راهان ـدازی و آغ ـاز ب ـه کار 6 واح ـد پتروش ـیمی حــدود پنــج تــا هفــت هــزار نفــر شــغل بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم ایجــاد میشــود کــه تعــداد زیــادی از افــراد شــاغل در ســایت پتروشــیمی مکــران از بومیــان منطقــه خواهنــد بــود.

مدیرعامـل شـرکت توسـعه پتروشـیمی نگیـن مکـران در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا الگـوی شـغلی را در ایـن منطقـه تغییـر دادهایـد، گفـت: بخش عظیمـی از جوانـان مسـتعد ایـن منطقـه فاقـد شـغل هسـتند و شـغل قالـب در چابهـار صیـادی و کشـاورزی بـه روش سـنتی و کمراندمـان اسـت، بخـش کوچکــی از مــردم نیــز بــه تجــارت از روشهــای مختلــف میپردازنــد امــا بــا راهانــدازی پتروشــیمی در فــاز اول حــدود هفــت هــزار نفــر در رشــتههای مرتبــط و در ســطوح مختلــف مهندســی، تکنســین و کارگــری مشــغول بــه کار خواهنــد شــد کــه بخــش زیــادی از ایــن افــراد فاقــد شــغل بودهانــد کــه خوش ـبختانه مس ـیر اش ـتغالزایی ب ـرای آنه ـا فراه ـم ش ـده اس ـت.

وی ادامــه داد: طبیعتــا اولویــت مــا بکارگیــری افــراد بومــی اســت و بسـیاری از افـراد پـس از طـی دورههـای بازآمـوزی در دورههـای کوتاهمـدت مش ـغول ب ـه کار خواهن ـد ش ـد، پ ـس از آن نی ـز ب ـه تربی ـت نی ـروی انس ـانی در منطقـه میپردازیـم کـه بـا اسـتفاده از ایـن روشهـا بتوانیـم بـه کاهـش درصـد بیــکاری کمــک کنیــم. در نهایــت اگــر هیچکــدام از ایــن روشهــا بــه تأمیــن نیـروی انسـانی متخصـص موردنظـر منتهـی نشـد، آنـگاه نیـروی مـورد نیـاز را از مناطــق دیگــر کشــور تأمیــن میکنیــم.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه پوشــش اجتماعــی در چنیــن طرحهایــی بایــد خیلــی قــوی باشــد، خاطرنشــان کــرد: همیــن امــروز کــه هنــوز ایــن قطــب مـدرن پتروشـیمی کشـور تکمیـل نشـده و بـه تولیـد نرسـیده مـردم منطقـه از فعالیتهـای آن در قالـب مسـوولیت اجتماعـی بهرههـا میبرنـد و امیـد دارنـد بـه بهـار سـال 1398 کـه بالاخـره گاز بـه دسـت متولیـان پتروشـیمی مکـران به خانههـای آنهـا میرسـد. میدانیـد کـه گاز در پایـان دهـه 80 از طریـق خـط لولـه هفتـم سراسـری از عسـلویه تـا ایرانشـهر آمـده بـود، ولـی مسـأله انتقـال از ایرانشــهر بــه چابهــار از آن ســال متوقــف مانــده بــود و علیرغــم برگــزاری مناقصـات متعـدد از سـوی شـرکت ملـی گاز همچنـان توفیقـی در آن حاصـل نش ـده ب ـود ک ـه ای ـن مه ـم ب ـا مش ـارکت پتروش ـیمی مک ـران مرتف ـع ش ـد. م ـا بـرای تسـریع در ایـن کار و رسـاندن گاز بـه شـهرهای جنـوب اسـتان از هیـچ تلاشـی مضایقـه نمیکنیـم بـه نحویکـه هماکنـون در چندیـن جبهـه، نیروهـا و ماشـینآلات بـه صـورت شـبانهروزی مشـغول کار هسـتند.

وی در ادامـه بـر حمایـت از سـرمایهگذاران تأکیـد و تصریـح کـرد: الگـوی اقتصـادی جدیـدی در شـهرک پتروشـیمی مکـران بـه کار گرفتـه شـده اسـت کــه از طریــق آن ســرمایه بخــش خصوصــی در راســتای سیاســتگذاری و برنامههــای دولــت در مســیر هدایــت اســت؛ ایــن الگــو در کشــور بــی نظیــر اســت و فرصــت مناســبی اســت کــه بــا حمایــت از آن و رفــع موانــع ســرمایه گــذاری و تســهیل ایــن موضــوع جذابیــت آن بــرای اســتفاده در ســایر پروژههــای عظیــم کشــور بــه کار گرفتــه شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.