همکاری فرانسوی ها در صنعت پتروشیمی ایران

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

مدیرعامــل پتروشــیمی نــوری از آغــاز مذاکــرات بــا شــرکت اکســنس فرانســه بــه منظــور اجــرای طــرح جدیــد شیرینســازی بــرش ســنگین در ایـن مجتمـع پتروشـیمی خبـر داد و گفـت: واحـد جدیـد در صـورت سـاخت از ســالانه 2 میلیــون تــن ظرفیــت تولیــد برخــوردار اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از نیپنــا، مجتبــی طاهــری در تشــریح مهمتریــن طــرح توســعهای مجتمــع پتروشــیمی نــوری (برزویــه)، گفــت: یکــی از طرحهــای اســتراتژیک پتروشــیمی نــوری اجــرای پــروژه شــیرین سـازی بـرش سـنگین بـوده کـه ایـن طـرح شـامل یـک واحـد بـا ظرفیـت 2 میلیــون تــن در ســال اســت.

مدیرعامـل شـرکت پتروشـیمی نـوری بـا اعـلام اینکـه بـا توجـه بـه اینکـه دانـش فنـی ایـن طـرح در اختیـار شـرکت اکسـنس بـوده، مذاکـرات بـا ایـن شــرکت فرانســوی انجــام شــده و دانــش فنــی و مهندســی اصولــی آن را از طریـق اکسـنس انجـام میدهیـم، تصریـح کـرد: سـپس قـرارداد را از طریـق EPC و فاینان ـس از طری ـق مناقص ـه پیمان ـکار را انتخ ـاب خواهی ـم ک ـرد ک ـه جمــع ســرمایه گــذاری ایــن طــرح حــدود 150 میلیــون یــورو پیــش بینــی شـده اسـت.

ایــن مقــام مســوول بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر برنامــهای بــرای توســعه پاییــن دســتی و تولیــد محصولاتــی همچــون LAB نداریــم و ایــن موضــوع بســتگی دارد بــه میــزان ســرمایه گــذاری مناســب دارد، بیــان ک ـرد: یک ـی از محدودیته ـای پتروش ـیمی ن ـوری ب ـرای اج ـرای پروژهه ـای جدیـد توسـعه ای بـه ویـژه بـرای تکمیـل زنجیـره هـای ارزش تأمیـن زمیـن مناســب اســت.

وی بــا یــادآوری اینکــه بــا اجــرای طــرح توســعه شــیرین ســازی بــرش سـنگین برنامـه داریـم تـا دو طـرح پاییـن دسـتی ایـن زنجیـره را در حاشـیه پتروشـیمی نـوری در منطقـه عسـلویه احـداث کنیـم، افـزود: ایـن طـرح مـی توانـد افزایـش سـودآوری و تکمیـل زنجیـره ارزش را بـه همراه داشـته باشـد.

پتروشــیمی نــوری یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان محصــولات آروماتیــک در صنایــع پتروشــیمی جهــان بــا 4/5 میلیــون تــن ظرفیــت تولیــد اســت.

خــوراک اصلــی مجتمــع پتروشــیمی نــوری میعانــات گازی بــه میــزان 4/5 میلیـون تـن در سـال بـوده کـه توسـط پالایشـگاههای گاز پـارس جنوبـی تأمیـن میشـود و سـالانه 270 هـزار تـن بنزیـن پیرولیـز از پتروشـیمی جـم نیـز بـه عنـوان خـوراک مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.

محصـولات تولیـدی پتروشـیمی نـوری در صنایـع تکمیلـی پتروشـیمی در تولیــد محصولاتــی همچــون انــواع پلــی اســترها، الیــاف مصنوعــی، رنگهـا و رزینهـا، حلالهـا، ترکیبـات دارویـی و سـموم دفـع آفـات نباتـی کاربــرد دارد. بــازار هــدف محصــولات صادراتــی ایــن مجتمــع پتروشــیمی ه ـم کش ـورهای حاش ـیه جنوب ـی خلی ـج ف ـارس، ش ـبه جزی ـره هن ـد، چی ـن، کــره جنوبــی و ... اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.