افزایش 10 میلیون تنی ظرفیت تولید پتروشیمی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

ش ـمارش معک ـوس راه ان ـدازی چه ـار ط ـرح ب ـزرگ صنع ـت پتروش ـیمی آغ ـاز ش ـده و پی ـش بین ـی میش ـود از آذر م ـاه امس ـال ت ـا به ـار س ـال آین ـده بـا راه انـدازی ایـن طرحهـا در مجمـوع حـدود 10 میلیـون تـن بـه ظرفیـت تولی ـد صنع ـت پتروش ـیمی ای ـران اف ـزوده ش ـود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از نیپنــا، در حــال حاضــر ظرفیــت تولیــد محصـولات پتروشـیمی بـه بیـش از 62 میلیـون تـن رسـیده کـه پیـش بینـی مـی شـود بـا بهـره بـرداری از چهـار طـرح جدیـد ایـن ظرفیـت تـا بهـار سـال آین ـده ح ـدود 10 میلی ـون ت ـن در س ـال افزای ـش یاب ـد.

فـاز سـوم توسـعه پتروشـیمی پردیـس بـا ظرفیـت تولیـد یـک میلیـون و 755 هـزار تـن اوره و آمونیـاک از پیشـرفت حـدود.5 99 درصـدی برخـوردار بـوده و هـم اکنـون در مرحلـه راه انـدازی مـی باشـد.

دومیــن طــرح جدیــد آمــاده راه انــدازی صنعــت پتروشــیمی ایــران پتروشـیمی کاوه بـا هـدف تولیـد سـالانه دو میلیـون و 013هـزار تـن متانـول بــوده کــه ایــن پــروژه هــم از پیشــرفت 98 درصــدی برخــوردار بــوده و بــر اسـاس برنامـه زمـان بنـدی بایـد تـا آذر مـاه امسـال تولیـد آزمایشـی از آن آغ ـاز ش ـود.

پتروشـیمی مرجـان بـا ظرفیـت تولیـد سـالانه یـک میلیـون و 650 هـزار تـن از پیشـرفت 95 درصـدی و فـاز اول پتروشـیمی بوشـهر شـامل واحدهای بازیابـی اتـان و متانـول هـم بـا ظرفیـت تولیـد چهـار میلیـون و 111 هـزار تـن از پیشــرفت 90 درصــدی برخــوردار بــوده کــه پیــش بینــی میشــود تولیــد آزمایشـی از ایـن دو طـرح هـم تـا پایـان امسـال آغـاز شـود.

در مجمـوع بـا راه انـدازی از ایـن چهـار طـرح حـدود 10 میلیـون تـن بـه ظرفیـت تولیـد محصـولات پتروشـیمی ایـران افـزوده مـی شـود کـه در ایـن ص ـورت کل ظرفی ـت تولی ـد در صنع ـت پتروش ـیمی ای ـران را ب ـه بی ـش از 72 میلیـون تـن در سـال افزایـش مـی دهـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.