حمایت مجلس از جذب سرمایه در صنعت پتروشیمی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســلامی بــا بیــان اینکــه مجلـس بـا تقویـت بخـش نظارتـی خـود میتوانـد مشـکلات جـذب سـرمایه را در صنعــت پتروشــیمی برطــرف کنــد، گفــت: مجلــس بــرای کمــک بــه جــذب ســرمایه در صنعــت پتروشــیمی آمادگــی دارد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از افـق انـرژی؛ حسـین امیـری خامکانـی، بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد بیـش از پیـش مسـیر جـذب سـرمایههای خارجـی در صنعـت پتروشـیمی را بـا هـدف افزایـش ظرفیـت تولیـد ایـن صنعـت پیشـرو، همــوار کنیــم، گفــت: بخشهــای مختلــف صنعــت پتروشــیمی، بهویــژه صنایـع تکمیلـی، میتوانـد در توسـعه اشـتغال کشـور تحـرک ایجـاد کنـد.

ایــن عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســلامی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت بایــد تســهیلات ویــژهای در همــه بخشهــا قایــل شــود و یکـی از بخشهایـی کـه بایـد مـورد توجـه جـدی دولـت قـرار گیـرد، صنعـت پتروشـیمی اسـت، افـزود: پتروشـیمی در سـالهای گذشـته توسـعه یافتـه و ایـن موضـوع بـه معنـای دارا بـودن نیروهـای کارآمـد و متخصـص اسـت کـه مزیتــی ارزشــمند بــرای ایــن صنعــت بــه شــمار میآیــد.

وی تصریـح کـرد: پـس از برنامـه جامـع اقـدام مشـترک (برجـام) زمینـه بـرای جـذب سـرمایه خارجـی فراهـم اسـت، از ایـن رو نبایـد ایـن فرصـت را از دســت داد، جــذب ســرمایههای جدیــد نیازمنــد همگرایــی اســت و بایــد بـر ایـن نکتـه تأکیـد کـرد کـه در صـورت همـکاری میـان همـه متولیـان امـر میتـوان شـاهد افزایـش جـذب سـرمایه در صنعـت پتروشـیمی کشـور بـود.

امیــری خامکانــی بــا بیــان اینکــه صنعــت پتروشــیمی ایــران ظرفیتهـای فراوانـی دارد، عنـوان کـرد: در مسـیر تکمیـل زنجیـره ارزش، صنایــع پاییــن دســت پتروشــیمی میتوانــد اشــتغالزایی خوبــی داشــته باشــد و در واحدهــای کوچکتــر ســبب رونــق اشــتغال و تولیــد شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.