۴ طرح بزرگ پتروشیمی در صف راه اندازی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

ش ـمارش معک ـوس راه ان ـدازی چه ـار ط ـرح ب ـزرگ صنع ـت پتروش ـیمی آغـــاز شـــده و پیـــش بینـــی میشـــود از آذر مـــاه امســـال تـــا بهـــار ســـال آینــده بــا راه انــدازی ایــن طرحهــا در مجمــوع حــدود 10 میلیــون تــن بــه ظرفیــت تولیــد صنعــت پتروشــیمی ایــران افــزوده شــود.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از افـق انـرژی؛ در حـال حاضـر ظرفیـت تولیـد محصـولات پتروشـیمی بـه بیـش از 62 میلیـون تـن رسـیده کـه پیـش بینـی مـی شـود بـا بهـره بـرداری از چهـار طـرح جدیـد ایـن ظرفیـت تـا بهـار سـال آینـده حـدود 10 میلیـون تـن در سـال افزایـش یابـد.

فـــاز ســـوم توســـعه پتروشـــیمی پردیـــس بـــا ظرفیـــت تولیـــد یـــک میلیـون و 755 هـزار تـن اوره و آمونیـاک از پیشـرفت حـدود.5 99 درصـدی برخـــوردار بـــوده و هـــم اکنـــون در مرحلـــه راه انـــدازی مـــی باشـــد.

دومیـــن طـــرح جدیـــد آمـــاده راه انـــدازی صنعـــت پتروشـــیمی ایـــران پتروشـــیمی کاوه بـــا هـــدف تولیـــد ســـالانه دو میلیـــون و 310 هـــزار تـــن متانـــول بـــوده کـــه ایـــن پـــروژه هـــم از پیشـــرفت 98 درصـــدی برخـــوردار بـــوده و بـــر اســـاس برنامـــه زمـــان بنـــدی بایـــد تـــا آذر مـــاه امســـال تولیـــد آزمایشـــی از آن آغـــاز شـــود.

پتروشـــیمی مرجـــان بـــا ظرفیـــت تولیـــد ســـالانه یـــک میلیـــون و 650 هــزار تــن از پیشــرفت 95 درصــدی و فــاز اول پتروشــیمی بوشــهر شــامل واحدهــای بازیابــی اتــان و متانــول هــم بــا ظرفیــت تولیــد چهــار میلیــون و 111 هـــزار تـــن از پیشـــرفت 90 درصـــدی برخـــوردار بـــوده کـــه پیـــش بینـــی میشـــود تولیـــد آزمایشـــی از ایـــن دو طـــرح هـــم تـــا پایـــان امســـال آغــاز شــود.

در مجمــوع بــا راه انــدازی از ایــن چهــار طــرح حــدود 10 میلیــون تــن ب ـه ظرفی ـت تولی ـد محص ـولات پتروشــیمی ایــران افــزوده م ـی شــود ک ـه در ایــن صــورت کل ظرفیــت تولیــد در صنعــت پتروشــیمی ایــران را بــه بیــش از 72 میلیــون تــن در ســال افزایــش مــی دهــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.