پتک قاچاق بر سر صنعت پوشاک

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

تمـام شـرکتهای برنـد خارجـی 20 درصـد ازمحصـول وارداتیشـان را بایـد توسـط تولیدکننـدگان داخلـی در کشـور تولیـد کننـد.

پــس از خــوراک، از پوشــاک بــه عنــوان دومیــن نیــاز اساســی انســان یــاد میشــود. ایــن امــر بــه تنهایــی نشــاندهنده مصــرف زیــاد ایــن کالا و گس ـتردگی قابلیته ـای ای ـن ح ـوزه ب ـرای فعالیته ـای اقتص ـادی اس ـت. ب ـا توجـه بـه فرهنـگ، آداب و رسـوم ایـران، میتـوان راههـای بسـیاری بـرای ورود بـه ایـن بـازار و ایجـاد نوآوریهـای بسـیار و دسـتیابی بـه موفقیـت در ایــن صنعــت بــرای فعــالان اقتصــادی متصــور شــد؛گرچه در ایــن میــان از ع ـادت چش ـم و ه ـم چش ـمی ب ـه عن ـوان ب ـرگ برن ـده ش ـاغلان دنی ـای م ـد و لبــاس نبایــد چشمپوشــی کــرد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از قانــون، البتــه همــواره در تاریــخ از ایــن شـــغل پرکاربـــرد بـــه عنـــوان کاری پرزحمـــت یـــاد میشـــده ولـــی چیـــزی کـــه امـــروزه در حـــوزه پوشـــاک ایـــران دیـــده میشـــود، ایـــن اســـت کـــه هرچـــه زحمـــت کمترباشـــد، ســـود بیشـــتر اســـت. مثالهـــای زیـــادی نیـــز بـــرای ایـــن مســـأله دیـــده میشـــود؛ از فروشهـــای دنیـــای مجـــازی تـــا مکانهـــای غیرقانونـــی کـــه طبـــق دیدههـــا و شـــنیدهها بیشـــتر آنهـــا متشــکل از کالاهــای قاچــاق هســتند یــا بــه صــورت فــروش بــدون مجــوز لبــاس بــا برندهــای خارجــی و بــه طــور معمــول فیــک یــا تولیــد مرغــوب داخـــل بـــه نـــام آنهـــا نیـــز بـــه چشـــم میخـــورد.

بای ـد گف ـت قاچ ـاق پوش ـاک معضل ـی محس ـوب میش ـود ک ـه ب ـر زندگ ـی تمامـی افـراد یـک جامعـه تأثیرگـذار اسـت؛ چراکـه فـارغ از سـن، جنسـیت، شـغل و هـر طبقهبنـدی دیگـری، از بـدو تولـد تا مراسـم کفـن و دفـن در حال اســتفاده از آن هســتیم امــا مهمتــر از اینهــا، صنعــت پوشــاک بــا اقتصــاد جامعـه و آینـده کشـور و تکتـک اعضـای آن نیـز رابطـهای مسـتقیم دارد و بـر آن بـه شـدت تأثیرگـذار اسـت. بنابرایـن بایـد همـه، چـه مقـام مسـوول وچـه مـردم عـادی، مشـتاقانه درصـدد رفـع ایـن مشـکل باشـند و حـل ایـن معضــل بایــد بــه صــورت وضــع قوانیــن درســت و قابــل اجــرا تــا وســواس و س ـختگیری در خری ـد و انتخ ـاب کالاه ـای مج ـاز باش ـد و ب ـه نوع ـی میت ـوان گفــت بــه عــزم و اراده ملــی نیــاز دارد. همانگونــه کــه میدانیــد، ماهیــت پوشـاک بـه صورتـی اسـت کـه قاچـاق آن بسـیار راحـت و از راههـای مختلـف حتـی توسـط افـراد عـادی نیـز انجـام پذیـر اسـت. بـه طـور مثـال قاچـاق در زمینـه پوشـاک از طریـق مرزنشـینان در حـد وسـع و توانشـان، مسـافران، داخـل چمـدان و کولـه بـارو قاچاقچیـان، داخـل کانتینرهـا و محمولههـای عظیـم ورودی از بنـادر و مرزهـا روی میدهـد. پـس تنهـا راه حـل موجـود، مبــارزه و جلوگیــری از ورود کالای قاچــاق نیســت بلکــه بایــد بــرای بــازار مصـرف نیـز مدیریـت صـورت گیـرد تـا حتـی اگـر چنیـن کالایـی وارد شـد، امــکان فــروش آن کــم باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه در کشــور تلاشهــای بسـیاری بـرای جلوگیـری از قاچـاق کالا صـورت میگیـرد امـا دوبـاره شـاهد گسـتردگی ایـن مقولـه در انـواع مختلـف کالاهـا از جملـه پوشـاک هسـتیم و بـه نظـر میرسـد در شـرایط فعلـی ریشـهکنکردن قاچـاق تـا حـدی سـخت و طاقتفرســا باشــد؛ بنابرایــن طبــق هدفگذاریهــای انجامشــده ،بایــد هرچـه بیشـتر در زمینـه رفـع ایـن مشـکل در کشـور تـلاش شـود.

از اقدامـات مفیـد بـرای کنتـرل بـازار فـروش پوشـاک قاچـاق، این اسـت کـه نواحـی مختلـف ایـران رصـد شـود و طبق نیـاز، از طریـق تولید یـا واردات مجــاز بــه اشــباع بــازار آن اقــدام شــود. بــرای انجــام ایــن کار، در قســمت تولیـد بـه شـدت نیازمنـد تقویـت واحدهـای تولیـدی هسـتیم کـه ایـن امـر تنهـا در سـایه حمایـت دولـت بـه همـراه تـلاش تمامـی واحدهـای مربوطـه انجــام پذیــر اســت. بــرای ایــن کار بــه روزرســانی دســتگاهها و روشهــای تولیــد در مرحلــه آمادهســازی مــواد مــورد نیــاز تولیدیهــای پوشــاک و واحدهــا میتوانــد مفیــد باشــد کــه البتــه عــلاوه بــر ارتقــای کیفیــت، بایــد تولیـدات بـه سـلیقه خریـداران نیـز نزدیـک باشـد. در مرحلـه بعـد از بهبـود وضعیــت تولیــد و تولیدیهــای داخلــی، بایــد بــه بهینهســازی واردات پرداخــت؛ چراکــه طبــق آمارهــای بررســی شــده، در صــورت انجــام شــدن تمـام ایـن امـور و کار کـردن تمامـی واحدهـا بـه صـورت مطلـوب، تنهـا قـادر ب ـه تولی ـد ح ـدود 70 درص ـد از هم ـه نی ـاز جامع ـه هس ـتیم و بقی ـه آن تح ـت نظ ـارت و ط ـی مراح ـل قانون ـی بای ـد از طری ـق واردات، تأمی ـن ش ـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.