شرایط برابر تولید پوشاک با رقبا

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

مدیــرکل دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــاک وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت میــزان ســرمایه گــذاری و اشــتغال در صنعــت نســاجی و پوشــاک کشـور را اعـلام کـرد و گفـت: تـا سـال 1401 میـزان تولیـد پوشـاک در کشـور بـا افزایـش 200 هـزار تنـی بـه رقمـی معـادل 510 هـزار تـن برنامـه ریـزی ش ـده اس ـت.

افس ـانه محراب ـی ب ـا اش ـاره ب ـه اینک ـه طب ـق برآورده ـای ص ـورت گرفت ـه ت ـا س ـال 1401 می ـزان پوش ـاک تولی ـدی در کش ـور بای ـد ب ـه ع ـدد 510 ه ـزار تنـی برسـد، اظهـار کـرد: در حـال حاضـر 310 هـزار تـن پوشـاک در کشـور تولیـد مـی شـود کـه بایـد تـا سـال 1401 بـه رقمـی معـادل 510 هـزار تـن افزایـش یابـد کـه ایـن افزایـش 200 هـزار تنـی نیازمنـد سـرمایه گـذاری 60 ه ـزار میلی ـارد ریال ـی اس ـت.

وی ب ـا تأکی ـد ب ـر ل ـزوم بازس ـازی و نوس ـازی صنای ـع پوش ـاک در کش ـور، خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر حـدود 310 هـزار تـن پوشـاک در کشـور تولی ـد م ـی ش ـود ک ـه 85 درص ـد آن صنف ـی و 51درص ـد آن صنعت ـی اس ـت.

محرابــی بــا اشــاره بــه اینکــه 9800 واحــد فعــال صنعتــی در حــوزه نسـاجی و پوشـاک وجـود دارد، بیـان کـرد: ایـن واحدهـا اشـتغال 280 هـزار نفـری بـا سـرمایه گـذاری 90 هـزار میلیـارد ریالـی ایجـاد کردنـد کـه از نظـر میـزان اشـتغال 21درصـد از کل صنعـت کشـور بـه حسـاب مـی آیـد و از نظـر می ـزان س ـرمایه گ ـذاری مع ـادل 5 درص ـد کل صنع ـت در ای ـران اس ـت.

مدیــرکل دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــاک وزارت صنعــت، معــدن و تجـارت بـا اشـاره بـه اینکـه پوشـاک سـرمایه بـری پاییـن امـا ارزش افـزوده و اشـتغال زایـی بالایـی بـه همـراه دارد، گفـت: اگـر بتـوان شـرایطی را ایجـاد کــرد تــا تولیدکننــدگان در شــرایط برابــر بــا رقبــای خــود پیــش برونــد، از قاچــاق در ایــن حــوزه جلوگیــری بــه عمــل مــی آیــد و قطعــا مــی تــوان گامهــای مؤثــری در ایــن راســتا برداشــت.

محرابــی بــا تأکیــد بــر اینکــه کاهــش قیمــت تمــام شــده و افزایــش کیفیـت مـی توانـد موجـب رقابـت اثرگـذار واحدهـای تولیـدی در ایـران بـا ســایر واحدهــای تولیــدی در کشــورهای همســایه و حتــی در ســطح بیــن الملـل شـود، اظهـار کـرد: بـه طـور حتـم حمایـت از تولیـد در جهـت پاییـن آوردن قیمــت تمــام شــده و جلوگیــری از پدیــده قاچــاق مــی توانــد حــوزه صنعــت نســاجی و پوشــاک کشــور را در مســیر درســتی ســوق دهــد و اگــر بتوانیـم قیمـت تمـام شـده را پاییـن بیاوریـم و تولیـد مطلـوب را در دسـتور کار قــرار دهیــم، حتــی اگــر تمــام مرزهــا را بــاز گذاشــته و واردات صــورت گیــرد بــه طــور حتــم عملکــرد موفقــی خواهیــم داشــت و مشــکلی بــرای تولیــد داخــل وجــود نــدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.