ورود پوشاک ایران به بازار ترکیه اولین گام

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از عصـر اقتصـاد، رییـس اتحادیـه پوشـاک ورود ایـران بـه بـازار پوشـاک ترکیـه را دسـتاورد تـلاش صنعتگـران ایرانـی و اولیـن گام در مسـیر ارتقـا ایـن صنعـت در کشـور دانسـت.

ابوالقاسـم شـیرازی رییـس اتحادیـه پوشـاک تهران در حاشـیه نمایشـگاه مطبوعــات ضمــن اشــاره بــه قراردادهــای اخیــری کــه بیــن یکــی از تولیــد کننـدگان بـزرگ پوشـاک ترکیـه بـا تولیدکننـدگان ایرانـی جهت عرضه پوشـاک ایرانـی در ترکیـه منعقـد کـرده اسـت گفـت: ایـن اولیـن گام در راسـتای ارتقـا تـوان صنعـت پوشـاک کشـور و کسـب سـهم از بازارهـای خارجـی اسـت.

شـیرازی افـزود: البتـه پیـش از ایـن پوشـاک ایرانـی در بازارهـای اروپایـی حضـور پیـدا کـرده امـا حضـور در بازارهـای منطقـه ای آنهـم در کشـوری مانند ترکیـه گامـی جـدی اسـت کـه امیدواریـم تـداوم پیـدا کند و از شـکل آزمایشـی آن خـارج شـده و در سـالهای آینـده شـاهد حضـور پـر رنـگ پـاک ایرانـی در کشـور ترکیـه و دیگر همسـایگانمام باشـیم.

ریی ـس اتحادی ـه پوش ـاک ته ـران ب ـا تأکی ـد ب ـر ض ـرورت بازاریاب ـی دقی ـق افــزود: تولیــد متناســب بازارهــای هــدف، توجــه بــه موضــوع نــو آوری و تأکیـد بـر تنـوع مبتنـی بـر نیازهـای روز بازارهـای منطقـه ای شـاه کلیدهـای گسـترش بـازار پوشـاک کشـور محسـوب مـی شـوند کـه بـه طـور حتـم باید سـر لوح ـه حرک ـت تولی ـد کنن ـدگان و تج ـار ق ـرار گی ـرد.

شـیرازی در ادامـه گفـت: البتـه صنعـت پوشـاک کشـور بـا نارسـایی هـای فراوانــی دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد و قاچــاق در بــازار داخلــی همچنــان مشـکل جـدی اسـت کـه تـا حـل کامـل آن فاصلـه داریـم ولـی بازخوردهایـی کـه کمپیـن حمایـت از پوشـاک ایرانـی در همیـن مـدت کوتاه بـه دنبال داشـته اســت نشــان میدهــد کــه اقبــال مــردم بــه تولیــدات داخلــی بیشــتر شــده و ب ـه نوع ـی مطالب ـه مردم ـی از فروش ـندگان تبدی ـل ش ـده اس ـت، ارزیابیه ـای دورهای و میدانــی مــا نشــان میدهــد تعــداد افــرادی کــه ایــن روزهــا از فروشـندگان پوشـاک تقاضـای برندهـای داخلـی را دارنـد افزایـش محسوسـی پیـدا کـرده اسـت و ایـن بـه مـدد رسـانه هـا محقـق شـده اسـت و امیـدوارم کـه ایـن همراهـی از سـوی رسـانه هـا بـا صنعـت پوشـاک کشـور تـداوم پیـدا کنـد. اتحادیــه پوشــاک تهــران در مــاه هــای گذشــته تــلاش فراوانــی در راســتای س ـاماندهی عرض ـه پوش ـاک داخل ـی داش ـته اس ـت و ب ـا ب ـه ثم ـر رس ـیده ای ـن تـلاش هـا فرهنـگ اسـتفاده از پوشـاک داخلـی در میـان خانـواده هـای ایرانـی نیـز نهادینـه شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.