سدهای سیمانی سر راه سیمان دورود

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، کارخانــه ســیمان دورود بزرگتریــن صنعـت شـهر دورود و از مهمتریـن صنایـع اسـتان محسـوب شـده کـه در سـال 1338 افتت ـاح ش ـد. ای ـن روزه ـا خبرهای ـی خوب ـی از ای ـن کارخان ـه ب ـه گ ـوش نمیرسـد و شـایعاتی از گوشـه کنارهـا مبنـی بـر تعطیلـی ایـن صنعـت قدیمـی و اشــتغالزایی لرســتان و شهرســتان دورود هــر روز داغ و داغتــر میشــود.

فرســودگی ماشــینآلات، کاهــش تولیــد، عـدم فـروش محصـول و انباشـته شـدن بدهیهـا مســوولان اســتان و شهرســتان دورود را بــرآن داش ـت ت ـا اقدام ـی عاج ـل و اورژانس ـی در رابط ـه بــا کارخانــه ســیمان انجــام دهنــد کــه خروجــی تصمیمــات آنهــا انجــام فــاز چهــارم بــود.

بیســت و هشــتم خــرداد 93 بارقــه امیــد در دل مــردم شهرســتان دورود بالاخــص کارگــران ای ـن کارخان ـه درخش ـید زی ـرا در ای ـن روز کلن ـگ فــاز چهــارم در ســفر هیــأت دولــت یازدهــم بــه لرس ـتان و ب ـا حض ـور عل ـی ربیع ـی وزی ـر تع ـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـه زمیـن زده شـد، کلنگـی کــه خیلیهــا اعتقــاد دارنــد ای کاش بــه زمیــن زده نمیشــد و مــردم را مأیــوس نمیکــرد.

چهــل و یــک مــاه از آن زمــان میگــذرد ولــی هنــوز خبــری از ادامــه کار نیســت کــه نیســت و تمــام صحبتهــای مســوولان از شهرســتانی گرفتــه تــا اسـتانی در ایـن خصـوص راه بـه جایـی نبـرده و کارخانـه سـیمان دورود را بـه مـرز تعطیلـی و ورشکسـتگی کشـانده اسـت.

نکتـه قابـل تامـل در خصـوص اجـرای ایـن فـاز از تولیـد زمانـی بیـش از پیـش بـه چشـم میخـورد کـه بدانیـم آیـا احـداث آن صرفـه اقتصـادی دارد یـا نـه؟ موضوعـی کـه وزیـر تعـاون در زمـان کلنگزنـی مـورد تأکیـد قـرار داده و اذعـان کـرده اگـر در زمـان مناسـب بـه بهـره بـرداری نرسـد صرفـه اقتصـادی نخواهـد داشـت.

علــی ربیعــی در زمــان کلنگزنــی اعــلام کــرد: راهانــدازی ایــن فــاز بــه 320 میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد و بــا بهرهبــرداری از آن بــرای 350 فرصــت شــغلی بــه صــورت مســتقیم ایجــاد میشــود.

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفتــه بــود: ایــن فــاز بایــد در زمــان مناسـب بـه بهـره بـرداری برسـد، چـرا کـه اگـر ایـن مهـم بـه تأخیـر بیفتـد، صرفــه اقتصــادی آن از بیــن مــیرود.

وی ادامـه داد: امیـدوارم کارهـا و اقدامـات طـوری انجـام گیـرد کـه بهـره بــرداری از ایــن فــاز مهــم در زمــان مناســبی اجــرا و ایــن کارخانــه بتوانــد جایگزیــن مناســبی بــرای ســایر کارخانجــات راکــد شهرســتان باشــد.

ربیعــی بــا اشــاره بــه صحبــت عبــاس قائدرحمــت نماینــده وقــت مــردم دورود در مجلـس مبنـی بـر اینکـه از زمـان بچگـی تاکنـون مـی شـنویم کـه فاز چه ـار کارخان ـه س ـیمان اح ـداث خواه ـد ش ـد، گف ـت: امیدواری ـم بچ ـه آق ـای قائدرحمـت دیگـر نشـنود کـه فـاز چهـار ایـن مهـم احـداث خواهـد شـد.

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه امـور اجتماعـی تأکیـد کـرد: زمـان بهـره بـرداری ایـن فـاز را طـوری مشـخص کنیـد کـه مـا وزیـر باشـیم تـا بتوانیـم دوبـاره برای به ـره ب ـرداری ب ـه ای ـن شهرس ـتان س ـفر کنی ـم. ب ـه عقی ـده م ـا ای ـن ف ـاز س ـه ســال دیگــر بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید. حــالا دور دوم وزارت آقــای ربیعـی مدتـی اسـت در دولـت شـروع شـده و همچنـان فـاز چهـارم سـیمان دورود تعییـن تکلیـف نشـده اسـت.

فریــدون رحمانــی، مدیرعامــل وقــت کارخانــه ســیمان دورود ســال گذشــته دربــاره آخریــن وضعیــت فــاز چهــارم ایــن کارخانــه گفــت: تمــام مشـکلات وصـل شـده بـه مشـکل ارزی شـرکت کـه هنـوز وام اصلی آزادسـازی نشـده اسـت. متأسـفانه ایـن مشـکل سـبب شـده پـروژه هیچگونـه پیشـرفت فیزیکــی نداشــته باشــد.

رحمانــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــه زمانــی مشــکل ارزی حــل میشــود؟ بیــان کــرد: امــروز در اســتانداری لرســتان بــرای همیــن موضــوع جلس ـه داری ـم و بانکه ـای عام ـل دع ـوت ش ـدهاند ک ـه امیدواری ـم مس ـاعدت کننـد تـا ایـن مشـکل رفـع شـود.

ایــن جلســه نیــز هماننــد جلســات برگــزار شــده بــرای ایــن کارخانــه دورود نتیجــهای در برنداشـت و نـه خبـری از وام شـد و نـه مسـاعدت بانکهــای عامــل.

مجیـد کیانپـور، نماینـده مـردم دورود و ازنـا در مجلــس پانزدهــم، آبانمــاه ســال گذشــته گفتــه بــود: همــه مســوولان مربوطــه از جملــه بانــک صنعــت و معــدن، وزیــر کار، هلدینــگ فـارس و خوزسـتان و… بـا اجـرای پـروژه موافـق هســتند امــا وقتــی پــای عمــل وســط میآیــد، کســی کار خاصــی نمیکنــد. بــه یــک نفــر در دول ـت احتی ـاج داری ـم ک ـه ح ـرف آخ ـر را بزن ـد و ب ـرای ای ـن کلنگزن ـی ارزش قایــل شــود و بــه مطالبــه مــردم احتــرام بگــذارد. صنعــت ســیمان برنــد شهرسـتان دورود و لرسـتان اسـت و نبایـد بـه راحتـی آن را از دسـت بدهیـم و اگــر فــاز چهــارم اجرایــی نشــود، ســیمان دورود نابــود خواهــد شــد.

ی ـک س ـال از ای ـن صحبته ـای نماین ـده دورود و ازن ـا میگ ـذرد ول ـی ن ـه کســی کار خاصــی انجــام داده، نــه حــرف آخــری زده شــده و نــه بــرای ایــن کلنگزنـی ارزشـی قایـل شـدهایم کـه اگـر همیـن رونـد ادامـه یابـد خروجـی آن چیــزی نیســت جــز تاییــد حرفهــای مجیــد کیانپــور یعنــی از دســت دادن کارخانــهای قدیمــی و باســابقه بهنــام ســیمان دورود و اضافــه شــدن تع ـداد دیگ ـری ب ـه آم ـار بی ـکاران لرس ـتان.

خردادمـاه امسـال در سـالروز کلنگزنـی فـاز چهـار سـیمان دورود دوبـاره بـه سـراغ مجیـد کیانپـور رفتیـم کـه ایـن نماینـده مجلـس گفـت: هفتـهای نبــوده کــه بــرای تعییــن تکلیــف ایــن پــروژه پیگیــری نکنــم امــا متأســفانه پاســخ شــفاف نمیدهنــد و فقــط گفتاردرمانــی اســت.

وی تصری ـح ک ـرد: در هفت ـه ج ـاری ب ـا مس ـوولان بان ـک صنع ـت و مع ـدن جلســه داشــتم کــه میگوینــد بایــد مدیــران شــرکت ســیمان فــارس و خوزسـتان بـه مـا اعـلام کننـد و دائـم تـوپ را بـه زمیـن دیگـران میاندازنـد.: تاکنــون ارادهای از ســازمان تأمیــن اجتماعــی، ســیمان فــارس و خوزســتان بـرای احـداث ایـن پـروژه ندیـدهام و انتظـار داشـتیم حداقـل بـرای کلنگـی کـه وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در سـفر هیـأت دولـت بـه زمیـن زده، ارزش قایـل شـوند.

نماینـده مـردم دورود و ازنـا تأکیـد کـرد: گفتاردرمانـی بـس اسـت و مـردم از دولـت انتظـار دارنـد و اگـر نمیتواننـد کاری انجـام دهنـد بایـد شـفاف اعـلام کننـد. قـرار نیسـت پـروژهای کـه کلنگزنـی شـده بـه دسـت فرامـوش سـپرده شـود و کسـی اقدامـی نکنـد.

بــا توجــه بــه صحبتهــای کیانپــور، موقعــی اراده بــرای انجــام ایــن پــروژه وجــود نــدارد و شفافســازی نیــز صــورت نمیگیــرد ســؤالی کــه بــه ذهــن متبــادر میشــود ایــن اســت کــه چــرا اصــلا بــا کلنگزنــی و گرفتــن مراسـم آنچنانـی مـردم را امیـدوار و سـپس ناامیـد میکننـد؟ مگـر نـه ایـن اسـت در سـالی کـه بـه فرمـوده مقـام معظـم رهبـری بـه اقتصـاد مقاومتـی، تولی ـد و اش ـتغال نامگ ـذاری ش ـده بای ـد ش ـغل ایج ـاد ک ـرد پ ـس چ ـرا باع ـث بیـکاری هـزاران نفـر آن هـم بـا تعطیلـی کارخانـهای بـه نـام سـیمان دورود ش ـویم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.