ادامه سنگاندازی سیمانی عراقیها برای ایران

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

ریی ـس ات ـاق مش ـترک بازرگان ـی ای ـران و ع ـراق درب ـاره آخری ـن وضعی ـت صــادرات ســیمان ایــران بــه عــراق تصریــح کــرد کــه عراقیهــا تحــت ایــن عنـوان کـه میخواهنـد در سـیمان خودکفـا شـوند، حتـی پروژههـای عمرانـی خــود را بــه ایرانیهایــی کــه در مزایدههــا برنــده میشــوند هــم نمیدهنــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ســیمان خبــر، بــازار عــراق در ســالهای اخیـر همـواره یکـی از مقاصـد مهـم صـادرات بـرای تجـار ایرانـی بـوده و ایـن کشــور در زمینههــای مختلــف، محصــولات مــورد نیــازش را از ایــران تهیــه کـرده اسـت، امـا اخیـرا امـا و اگرهایـی از سـوی ایـن مقصـد صادارتـی ایجـاد شـده اسـت.

در ایـن میـان یکـی از بازارهـای عـراق کـه ایـران روی آن حسـاب ویـژه باز کـرده، بـازار سـیمان عـراق بـود امـا از چند مـاه پیـش عراقیهـا تعرفـه واردات سـیمان از ایـران را افزایـش دادنـد کـه ایـن مسـئله باعـث شـد کـه صـادرات سـیمان ایـران بـه عـراق بـا محدودیـت جـدی مواجـه شـود.

یحیـی آل اسـحاق دربـاره آخریـن وضعیـت صـادرات سـیمان ایـران بـه ع ـراق اظه ـار ک ـرد: ب ـا توج ـه ب ـه ش ـرایط بازس ـازی در ع ـراق، عراقیه ـا نی ـاز قابـل توجهـی بـه سـیمان دارنـد و در داخـل هـم خیلـی از واحدهـای سـیمان مـا بسـیج شـدند و امکانـات فراهـم کردنـد کـه بـه عـراق سـیمان صـادر کننـد.

وی ادامــه داد: واقعیــت ایــن اســت کــه در رابطــه بــا ســیمان عراقیهــا تحــت ایــن عنــوان کــه میخواهنــد در تولیــد و صنعــت ســیمان خودکفــا شــوند، واردات ســیمان ایرانــی را ممنــوع کردنــد.

آل اســحاق افــزود: در حــوزه ســرمایهگذاری کارخانههــا بــه عراقیهــا گفتیــم کــه شــما اکنــون بــه ســیمان روز نیــاز داریــد و مــا میتوانیــم بــرای کارخانههــای شــما خــط ســیمان را از طریــق صــادرات کلینکــر ظــرف چنــد مــاه راه انــدازی کنیــم.

رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق اظهــار کــرد: عراقیهــا ابتـدا گفتنـد کـه کلینکـر از ایـران وارد میکننـد و مطـرح کردنـد کـه بیایـد در عــراق ســرمایهگذاری کنیــد و کارخانههــای ســیمان راه بیندازیــد و در مزایدهه ـا ش ـرکت کنی ـد، ام ـا حت ـی وقت ـی ایرانیه ـای در مزایدهه ـای آنه ـا ش ـرکت کردن ـد عراقیه ـا رفت ـار مناس ـبی از خ ـود نش ـان ندادن ـد و پروژهه ـا را بــه ایرانیهــا واگــذار نکردنــد.

آل اســحاق افــزود: عراقیهــا تحــت ایــن عنــوان کــه میخواهنــد در صنعـت سـیمان خودکفـا شـوند، حتـی وقتـی بـه توافـق هـم میرسـیم بازهـم سـنگ انـدازی میکننـد یعنـی اول میپذیرنـد کـه ایرانـی هـا در کارخانههـای ع ـراق س ـرمایهگذاری کنن ـد ام ـا بع ـد میگوین ـد ام ـکان پذی ـر نیس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.