اقدامات سیمان کرمان درجهت ارتقا سطح علمی کارکنان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تـی نیـوز، از روابـط عمومـی سـیمان کرمـان، نظــر بــه اهمیــت بازاریابــی وفــروش بعنــوان موتــور پیشــران هــر بنــگاه اقتصـادی ومجهـز بـودن عاملیـن توزیـع ونماینـدگان فـروش محصـولات بـه دانـش وعلـم روز، اداره بازاریابـی وفـروش گـروه صنایـع سـیمان کرمـان اقـدام بـه اعـزام ،پشـتیبانی وحضـور تعـدادی از عاملیـن توزیـع ونماینـدگان فـروش محصـولات خـود در سـومین کنفرانـس بیـن المللـی آی سـم نمـود .

ایــن کنفرانــس درمحــل ســالن همایــش هــای صداوســیما بــا موضــوع بازاریابــی وفــروش ســیمان هــای کامپوزیــت برگزارشــد.

تشـریح مزیـت هـای سـیمانهای کامپوزیـت (آمیختـه) وتحلیـل وآمـوزش روش هـای علمـی ونویـن بازاریابـی وجـذب مشـتری بویـژه درخصـوص ایـن محصــول کــه توســط نخبــگان وصاحــب نظــران صنعــت ســیمان در ایــن ســمینار یــک روزه عنــوان شــد بــرای عاملیــن توزیــع محصــولات ســیمان کرمــان کاربــرد علمــی وعملــی داشــت.

اسـتراتژی هـای مدیریـت کلان سـیمان کرمـان نویـد روزهـای درخشـانی راخصوصـا بـرای جریـان بـازار یابـی وفـروش محصـولات متنـوع وبـا کیفیـت ایـن قطـب عمـران وآبادانـی جنـوب شـرق کشـور خواهـد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.