از اختصاص سـیمان تا ارسال کمک برای مناطق زلزله زده

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ســیمان خبــر، ایــن شــرکت ضمــن ابــراز همــدردی بــا زلزلــه زدگان غــرب کشــور نســبت بــه بررســی و شناســایی نیازمنــدی هــای ضــروری هموطنــان اقــدام و کمــک هــای ارســالی از شـرکتهای سـیمانی امدادرسـان را جمـع آوری و بـه مناطـق مـورد نظـر بـا هماهنگــی اســتانداری کرمانشــاه ارســال نمــود.

همچنیـن بـا دسـتور ریاسـت بنیـاد مسـتضعفان انقـلاب اسـلامی مقـدار 30 هزارتـن سـیمان جهـت بازسـازی مناطـق زلزلـه زده اختصـاص یافـت کـه در اولیـن فرصـت پـس از آواربـرداری و شـروع عملیـات بازسـازی بـه مناطـق مـورد نظـر ارسـال خواهـد شـد.

بــر اســاس اعــلام روابــط عمومــی شــرکت ســیمان گیــلان ســبز ایــن شـرکت آنچـه را کـه در تـوان داشـته در سـبد اخـلاص نهـاده و بـا همـکاری و اتحــاد صنایــع ســیمانی کشــور تقبــل تهیــه کلیــه مــواد اولیــه غــذای گــرم حـدود 10 تـا 15 هـزار نفـر در روز را بـرای مـدت 15 روز انجـام داده اسـت. همچنیـن جـا دارد از همـکاری شـرکت سـیمان سـامان غـرب در مهیـا سـاختن آشـپزخانه بـرای ایـن امـر مهـم و حیاتـی تشـکر و قدردانـی گـردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.