خطر حذف ایران از بازار سیمان عراق

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

در حالـی کـه محدودیتهـای صـادرات سـیمان بـه عـراق ادامـه دارد و اخی ـرا محدودیته ـای ص ـادرات لبنی ـات ه ـم ب ـه آن اضافـه شـده اسـت، دبیـر انجمـن کارفرمایـان صنعت سـیمان معتقـد اسـت بیـش از اینکـه ایـن تصمیمات دولـت عـراق سیاسـی باشـد، بـه خاطـر منافـع ملـی ایــن کشــور اســت و بــا وجــود رایزنیهــا و وعدههــا بــرای حــل ایــن مشــکل هنــوز چیــزی دســت ســیمانکاران را نگرفتــه اســت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از صبحانـه، در حالـی کــه عــراق یکــی از جــدی تریــن مقاصــد صــادرات سـیمان ایـران بـود، در سـال هـای گذشـته ایـن کشـور بـه دنبـال دامپینـگ صادرکننــدگان ســیمان ایــران بــه عــراق بخاطــر مــازاد تولیــد داخلــی و سیاســت هــای حمایتــی عــراق از صنعــت ســیمان ایــن کشــور، ســیمان صادراتـی ایـران بـه عـراق را تـا بیـش از 100 درصـد مشـمول تعرفـه کـرد و ای ـن تعرف ـه ه ـا ه ـم چن ـان پ ـا ب ـر جاس ـت.

ایــن تعرفــه گــذاری در حالــی اتفــاق مــی افتــد کــه مصــرف ســیمان ســالانه حــدود 20 میلیــون تــن اســت کــه پیشبینــی مــی شــود بــه خاطــر بازس ـازی مناط ـق جن ـگ زده ای ـن مق ـدار افزای ـش پی ـدا کن ـد. البت ـه ع ـراق در نظـر دارد تولیدکننـدگان خـود را در صنعـت سـیمان مـورد حمایـت قـرار دهـد بـه همیـن دلیـل بـر خـلاف سـیمان، محدودیتـی بـرای واردات کلینکـر ب ـه عن ـوان م ـاده اولی ـه س ـیمان قای ـل نش ـده اس ـت. عبدالرضــا شــیخان، دبیــر انجمــن کارفرمایــان صنعــت ســیمان، در اینبــاره گفــت: یکــی از محصــولات اساســی کــه بــه عــراق صــادر میشــد و عــراق نیــز بــه طــور اســتراتژیک بــه آن نیــاز داشــت، ســیمان بــود کــه دولــت ایــن کشــور در پــی تقویــت تولیــد داخلــی خــود تعرفــه ســیمان را بــالا بــرد و افزایــش قیمــت سـیمان را در عـراق پذیرفـت تـا در ایـن حـوزه ایجـاد اشــتغال کنــد.

وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه وضـــع تعرفـــه 40 درصــدی بــرای صــادرات لبنیــات بــه عــراق توســط دولــت ایــن کشــور، اضافــه کــرد: برخــی ایــن محدودیتهــای صادراتــی را ک ـه چن ـدی پی ـش ش ـامل ص ـادرات لبنی ـات ه ـم ش ـد، ب ـه خاط ـر مذاک ـرات اخیــر العبــادی بــا عربســتان تحلیــل میکننــد کــه البتــه مــن اعتقــاد دارم ایـــن سیاســـتها بیـــش از اینکـــه سیاســـی باشـــد.

دبیـر انجمـن کارفرمایـان صنعـت سـیمان در خصـوص وامهـای توسـعه صنایـع معدنـی و وام ۵.1 میلیـارد دلاری صنـدوق توسـعه ملـی اظهـار کـرد: گرچ ـه صحبتهای ـی از وام 10 ه ـزار میلی ـارد تومان ـی ب ـرای توس ـعه صنای ـع کوچـک و متوسـط شـده اسـت و همچنیـن اظهاراتـی دربـاره تسـهیلات ۵.1 میلیـارد دلاری صنـدوق توسـعه ملـی صـورت گرفتـه اسـت امـا هنـوز چیـزی دســت ســیمانکاران را نگرفتــه و بــه نظــر میرســد در حــد حــرف و اظهــار شـفاهی باقـی مانـده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.