احداث کارخانه تولید سیمان ایران در غنا

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

کلنـــگ احـــداث کارخانـــه تولیـــد ســـیمان ایـــران در غنـــا بـــا حضـــور محمـــود حجتـــی، وزیـــر کشـــاورزی ایـــران بـــه زمیـــن زده شـــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ســیمان خبــر، کلنــگ احــداث کارخانــه تولیــد ســیمان ایــران در غنــا بــا حضــور محمــود حجتــی، وزیــر کشــاورزی ایــران بــه زمیــن زده شــد.

ایــن کارخانــه در منطقــه صنعتــی داوا در شــهر آکــرا احــداث خواهــد شـد و انتظـار مـی رود در طـی 2 سـال بـه بهـره بـرداری برسـد. 90 درصـد از س ـهام ای ـن کارخان ـه متعل ـق ب ـه ط ـرف ایران ـی اس ـت و 10 درص ـد مابق ـی بــه غنــا تعلــق دارد.

موافقتنامــه احــداث ایــن کارخانــه در جریــان ســفر محمــدو باوومیــا، مع ـاون اول ریی ـس جمه ـور غن ـا ب ـه ته ـران در اوت 2017 ب ـه امض ـا رس ـیده بــود. ایــن کارخانــه موجــب تقویــت تــلاش هــای دولــت غنــا بــرای توســعه زیرســاخت هــا و صنایــع غنــا خواهــد شــد.

باوومیــا در دیــدار بــا محمــود حجتــی، وزیــر کشــاورزی ایــران گفــت: «بــرای تضمیــن توســعه یــک کشــور، وجــود برخــی ابزارهــای توســعه ای کلیـــدی ضـــروری اســـت و شـــما هـــم حتمـــا بـــا مـــن موافقیـــد کـــه یکـــی از ایـــن ابزارهـــا رشـــد زیرســـاخت هاســـت. ایـــن یـــک واقعیـــت انـــکار ناپذیـــر اســـت کـــه مـــا نمـــی توانیـــم ایـــن ســـاختمان هـــا، کارخانجـــات و پـــل و جادههـــای زیبـــا را بـــدون تولیـــد ســـیمان بـــا قیمتـــی مناســـب و در حجـــم بـــالا داشـــته باشـــیم.»

معــاون اول رییــس جمهــور غنــا افــزود، ایــن کارخانــه «رقابــت لازم در ایـــن صنعـــت را بـــرای کاهـــش هزینـــه تأمیـــن ســـیمان توســـط مـــردم غنـــا فراهــم خواهــد کــرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.