ورود سیمان به بازارهای جدید

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

سیاس ـت ه ـای تج ـاری ع ـراق در براب ـر ص ـادرات س ـیمان ای ـران س ـبب اف ـت ف ـروش صادرات ـی صنع ـت س ـیمان داخل ـی ش ـده اس ـت .

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایــران اکونومیســت، بــه گفتــه یکــی از اعضــای هیــأت مدیــره انجمــن صادرکننــدگان، تعرفــه ترجیحــی واردات ســیمان از اردن بــه عــراق صفــر و از عربســتان 15 درصــد اســت ؛ در حالــی کــه تعرفــه صــادرات همی ـن کالا از ای ـران 50 درص ـد تعیی ـن ش ـده اس ـت. ایــن در حالــی اســت کــه براســاس اعــلام انجمــن تولیدکنن ـدگان س ـیمان، 50 ت ـا 70 درص ـد ص ـادرات سـیمان ایـران بیـن مـاه مـارس سـال 2014 تـا 2016 بــه بــازار عــراق بــوده اســت.

عبدالرضــا شــیخان دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایـان صنعـت سـیمان در ایـن خصـوص گفـت: صنع ـت س ـیمان بی ـش از ی ـک س ـال اس ـت ک ـه حس ـاب چندان ـی روی ب ـازار سـیمان عـراق نمـی کنـد و افـت تقریبـا 11 درصـدی صـادرات سـیمان نیـز ناشـی از مشـکلات صـادرات بـه عـراق مـی باشـد. البتـه صـادرات سـیمان بـه عـراق از طریـق منطقـه کردسـتان کمـاکان انجـام مـی شـود؛ ولـی حجـم ایـن ص ـادرات زی ـاد نیس ـت.

محدودیـت هـای صـادرات سـیمان بـه عـراق بیشـتر بـه سـبب حمایـت دولـت عـراق از منافـع تولیدکننـدگان داخلـی عـراق و ایجـاد اشـتغال و رونـق کارخانــه هــای ســیمان عراقــی بــوده و کشــور دیگــری جایگزیــن ایــران در بـازار صادراتـی سـیمان عـراق نشـده اسـت.

وی در ادام ـه بی ـان ک ـرد: در ۶ ماه ـه نخس ـت امس ـال ح ـدود 3 میلی ـون تــن ســیمان و 3 میلیــون تــن کلینکــر از ایــران صــادر شــده کــه تقریبــا 30 درصــد از حجــم صــادرات ســیمان از طریــق منطقــه کردســتان وارد عــراق ش ـده اس ـت.

شـیخان در خصـوص بازارهـای جدیـد صادراتـی صنعــت خاکســتری گفــت: بــا وجــود مشــکلات بــه عــراق، صنعــت ســیمان در بازارهــای جدیــدی از جملــه بــازار بنــگلادش و آفریقــا نفــوذ کــرده و حجــم صــادرات بــه برخــی بازارهــای قبلــی ماننــد افغانســتان را افزایــش داده اســت. عــلاوه بــر ایــن مذاکراتــی جهــت صــادرات بــه روســیه هــم صــورت گرفتــه اســت.

هـر چنـد هنـوز بخشـنامه مکتوبـی بـرای انجمن ارســال نشــده و در هیــچ یــک از جلســاتی کــه حضــور داشــته ایــم خبــر از پرداخـت جایـزه 3 دلار بـه ازای صـادرات هـر تـن سـیمان اعـلام نشـده؛ ولـی صحبــت هایــی در ایــن زمینــه مطــرح شــده اســت. اگــر موضــوع پرداخــت 3 دلار بــرای صــادرات هــر تــن ســیمان تحقــق یابــد، وضعیــت شــرکت هــا بهب ـود خواه ـد یاف ـت.

همچنیـن صنعـت سـیمان از پتانسـیل هـای دیگـری همچـون سـوآپ سـیمان بـه کشـورهای حاشـیه مثـل سـوریه برخـوردار اسـت؛ مشـروط بـر آنکـه رقابـت منفـی بیـن کارخانجـات سـیمانی، مجالـی بـرای پیگیـری ایـن مـوارد بـه مـا بدهـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.