ساماندهی بازار داخلی و صادراتی سیمان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

علیمحمـــد بـــد، بـــا اشـــاره بـــه تصمیمـــات ســـتاد تنظیـــم بـــازار بـــرای رفــع مشــکلات بخــش ســیمان، اظهارداشــت: در ایــن جلســه قــرار شــده بـــرای تنظیـــم بـــازار ، صـــادرات و افزایـــش مصـــرف داخلـــی ســـیمان سیاســـت گـــذاری لازم انجـــام شـــود.

یــک فعــال بخــش ســیمان بــا بیــان اینکــه قــرار اســت یــک کارگــروه ویـــژه بـــرای بخـــش ســـیمان تشـــکیل شـــود، گفـــت: نماینـــدگان وزارت صنعــت و انجمــن ســیمان در ایــن کارگــروه حضــور خواهنــد داشــت تــا در نهایــت یــک تصمیــم مناســب بــرای بخــش ســیمان کشــور اتخــاذ شــود.

بــه گــزارش عصــر ب ــه نقــل از تســنیم، علیمحمــد بــد، بــا اشــاره بــه تصمیمـــات ســـتاد تنظیـــم بـــازار بـــرای رفـــع مشـــکلات بخـــش ســـیمان، اظهــار داشــت: در ایــن جلســه قــرار شــده بــرای تنظیــم بــازار ، صــادرات و افزایـــش مصـــرف داخلـــی ســـیمان سیاســـت گـــذاری لازم انجـــام شـــود.

وی بــا بیــان اینکــه بــه همیــن منظــور قــرار اســت یــک کارگــروه ویــژه بــرای بخــش ســیمان تشــکیل شــود، افــزود: نماینــدگان وزارت صنعــت، انجمـــن ســـیمان در ایـــن کارگـــروه حضـــور خواهنـــد داشـــت تـــا در نهایـــت یـــک تصمیـــم مناســـب بـــرای بخـــش ســـیمان کشـــور اتخـــاذ شـــود. ایـــن فعــال بخــش ســیمان تصریــح کــرد: بــه ایــن کارگــروه فرصــت یــک هفتــه ای داده ش ـده ت ـا جم ـع بن ـدی خ ـود را ب ـرای س ـاماندهی وضعی ـت س ـیمان کشــور اعــلام کنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.