صادرات سیمان ایران به بیش از 34 کشور

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

ایـران بـه 34 کشـور جهـان سـیمان صـادر میکنـد کـه مجمـوع صـادرات سـیمان در هفـت ماهـه نخسـت سـال جـاری بـه 233 میلیـون دلار میرسـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ســیمان خبــر، بــر اســاس تازهتریــن آمــار گمــرک جمهــوری اســلامی ایــران از تجــارت خارجــی هفــت ماهــه ســال جـاری، در ایـن مـدت هفـت میلیـون و 100 هـزار تـن انـواع سـیمان بـه ارزش بیـش از 233 میلیـون دلار از ایـران صادر شـده اسـت.

در ایــن میــان بیشــترین صــادرات انجــام شــده مربـوط بـه سـیمانهای سـفید پرتلنـد بـه جـز رنـگ شــده بــه صــورت مصنوعــی بــوده کــه بیــش از 105 میلی ـون دلار از ص ـادرات س ـیمان کش ـور را بــه خ ـود اختصــاص داده اســت.

پــس از آن، کلینکــر بیشــترین صــادرات را داشــته اســت کــه رقــم آن بــه 95 میلیــون دلار می ر ســد .

ســیمان پوزولانــی و ســیمانهای ســفید رنــگ شــده بــه صــورت مصنوعــی نیــز در میــان ســیمانهای صادرشــده در رتبههــای بعــدی قــرار میگیرنــد کــه بــه ترتیــب 16 و 14 میلیــون دلار از ایــن ســیمانها بــه کشــورهای مقصــد صــادر شــده اســت. صــادرات ســیمان ایــران بــه بیــش از 34 کشــور جهــان انجــام میشــود کــه در میــان ایــن کشــورها نــام ایــالات متحــده آمریــکا نیــز بــه چشــم میخــورد در کــه در هفــت ماهــه ســال جــاری بــه مبلــغ 5000 دلار ســیمان ســفید پرتلنــد بــه جــز رنــگ شــده بــه صــورت مصنوعــی بــه ایــن کشــور صــادر شــده اســت.

بیشـترین صـادرات سـیمان از ایـران بـه ترتیـب بـه کشـورهای عـراق بـا 64 میلیـون دلار، افغانسـتان بـا ۶۴ میلیـون دلار و کویـت بـا 23 میلیـون دلار بـوده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.