تشریح فرآیند های بازاریابی برای سیمان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

در ســومین کنفرانــس بیــن المللــی ،ICEM فرآینــد هــای بازاریابــی بــرای ســیمانهای کامپوزیــت بــا اســتفاده از تکنیــک هــای آمیختــه بازاریابــی تشــریح خواهــد شــد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از سـیمان خبـر، دکتـر محمودرضـا تاجیـک قائــم مقــام ســیمان جویــن و یکــی از ســخنرانان کنفرانــس بیــن المللــی ICEM در ای ـن خص ـوص گف ـت: ب ـرای انج ـام فرآین ـد بازاریاب ـی ب ـرای ی ـک محصــول، توجــه بــه ۴ رکــن اصلــی بازاریابــی و شــناخت و اجــرای دقیــق آنهـا بـرای محصـول خـاص، مـی توانـد مسـیری مطمئـن بـرای ایجـاد بـازار مناس ـب و م ـداوم ب ـرای محص ـول م ـورد نظ ـر را ایج ـاد نمای ـد.

وی افــزود: ســیمان هــای آمیختــه بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن انــواع سـیمان دارای خـواص کاربـردی و ارزش ذاتی بسـیار وسـیع و عمیقی هسـتند ک ـه در برخ ـی م ـوارد ب ـه س ـبب ع ـدم توج ـه س ـازمانهای ف ـروش ب ـه اج ـرای صحیـح ارکان بازاریابـی، ظاهـری نادرسـت در ذهـن مشـتریان و بـازار بـرای ایــن محصــولات ایجــاد مــی گــردد کــه بــرای جبــران ایــن اشــتباه و تغییــر تصویـر ثبـت شـده در ذهـن مشـتری، لازم اسـت هزینـه زیـادی صـرف شـود.

دکتــر تاجیــک ضمــن اشــاره بــه اهمیــت معرفــی و شــناخت هرچــه بیشــتر تکنیــک هــای بازاریابــی بــرای ســیمان هــای کامپوزیتــی اظهــار داشـت: مـا در ایـن کنفرانـس سـعی مـی کنیـم بـا شـناخت ارکان بازاریابـی، ملزومــات مــورد نیــاز بــرای بازاریابــی صحیــح ســیمان هــای آمیختــه را تشــریح نماییــم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.