هشدار مرکز پایش آلودگی هوا نسبت به انباشت آالیندهها در تهران

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

مرکــز پایــش آلودگــی هــوای اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ته ـران ط ـی اطلاعی ـهای نس ـبت ب ـه انباش ـت آلایندهه ـای ه ـوا هش ـدار داده اسـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل ازسـایت اطـلاع رسـانی محیـط زیسـت اسـتان تهـران در اطلاعیـه مرکـز پایـش آلودگـی هـوا آمـده اسـت:

«براســاس اطلاعــات دریافــت شــده از ایســتگاههای ســنجش آلودگــی هــوای شــهر تهــران بــه اطــلاع شــهروندان گرامــی میرســاند هــم اکنــون غلظــت آلاینــده ذرات معلــق بــا قطــر کمتــر از 2/۵ میکــرون فراتــر از حــد مجــاز و بیانگــر شــرایط ناســالم بــرای گــروه هــای حســاس اســت.

بـــا توجـــه بـــه اطلاعـــات دریافتـــی از ســـازمان هواشناســـی و ســـکون نســبی هــوا و وارونگــی دمــا پیــش بینــی میشــود شــرایط بــرای انباشــت آلایندههـــا فراهـــم باشـــد. از ایـــن رو توصیـــه میشـــود افـــراد مبتـــلا بـــه بیمــاری هــای قلبــی و ریــوی، کــودکان و ســالمندان از تــردد غیرضــروری در فضـــای بـــاز خـــودداری کننـــد و ســـایر افـــراد نیـــز فعالیتهـــای طولانـــی مـــدت را در فضـــای بـــاز کاهـــش دهنـــد و از انجـــام فعالیتهـــای ورزشـــی خـــودداری کننـــد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.