حلقه نظارت در کاهش آالیندگی

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

مصوبــه و کارگــروه هایــی در ســازمان محیطزیســت دربــاره صنایــع آلاینـدهای مسـتقر در شـهر هسـتند کـه بایـد مدیریـت شـوند و بـه محـدوده خــارج از شــهر منتقــل شــوند حتــی شــهرداری هــم در بحــث صنایــع درونشــهری قوانیــن و مقرراتــی دارد کــه بحــث بســیار مهمــی اســت.

مســعود زنــدی، مصوبــه و کارگــروه هایــی در ســازمان محیطزیســت دربـاره صنایـع آلاینـدهای مسـتقر در شـهر هسـتند کـه بایـد مدیریـت شـوند و بـه محـدوده خـارج از شـهر منتقـل شـوند حتـی شـهرداری هـم در بحـث صنایـع درونشـهری قوانیـن و مقرراتـی دارد کـه بحـث بسـیار مهمـی اسـت

کـه امـروز نیـز در صنعـت مطـرح شـده، متأسـفانه تعداد بسـیار زیـادی از صنایـع و کارگاههـا در تهـران و خـارج از شـهر تهـران داریـم کـه زیـر نظـارت هیـچ دسـتگاهی نیسـتند حتـی مجـوز تأسـیس و بهرهبـرداری هـم ندارنـد.

مدیریـت ایـن مجموعـه یکـی از چالشهـای اصلـی شـهر تهـران اسـت، واحدهـای بسـیاری اعـم از ریختهگـری و واحدهایـی کـه فعالیـت غیرقانونـی دارنـد هسـتند. همچنیـن فعالیتهـای اقتصـادی و صنعتـی متفرقـهای در اطــراف شــهر تهــران در جریــان اســت کــه مدیریــت نمیشــوند. از ایــن رو موضــوع چالــش بســیار اساســی صنایــع بــدون مجــوز اســت کــه در تهــران فعالیــت میکننــد. بنابرایــن لازم اســت کــه بهدقــت شناســایی شــوند زیــرا برخـی از ایـن واحدهـا آلاینـده نیـز هسـتند و دسـتکم میتـوان از راه قانونـی بـا آنهـا برخـورد کـرد.

اینهـا واحدهایـی هسـتند کـه هیـچ اهـرم قانونـی بـرای برخـورد بـا آنهـا وجـود نـدارد، بـه همیـن منظـور شناسـایی آنهـا مهـم اسـت. همچنیـن در بخ ـش آلودگ ـی ه ـوا بای ـد توج ـه داش ـت ک ـه خودروه ـای فرس ـوده و آلاین ـده از مشــکلاتی اســت کــه در شــهر تهــران خودنمایــی میکننــد و چنــدان بــه آن توجــه نمیشــود. ایــن موضــوع بیشــتر بــه خودروهــای قدیمــی مربــوط میشــود کــه دارای اســتاندارد نیســتند.

بهعنــوان نمونــه ســرویس ادارههــا، خودروهــای واحدهــای نظارتــی و بســیاری دیگــر اســتاندارد ندارنــد و در گذشــته براســاس اســتاندارد هــم تولیــد نشــدهاند، متأســفانه در داخــل شــهر هــم تــردد دارند.خوشــبختانه در قانــون هــوای پــاک کــه مصــوب شــده در یــک بنــد خریــد و فــروش خودروهـای فرسـوده ممنـوع شـده اسـت. حتـی تـردد ایـن خودروهـا هـم مشـمول جریمـه میشـود. ایـن قانونهـا در کاهـش آلودگـی هـوا میتوانـد تأثیرگــذار باشــد. بنابرایــن بایــد نظــارت بــر فعالیتهــا و اجــرای دقیــق قوانیــن و مقــررات بیشــتر از گذشــته مــورد توجــه قــرار گیــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.