ارایه طرح جامع برخورد با آالیندههای زیست محیطی

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

ســخنگوی فراکســیون محیــط زیســت مجلــس شــورای اســلامی خواســتار ارایــه طــرح جامعــی بــرای برخــورد ضربتــی بــا آلایندههــای زیســت محیطــی شــد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبرگـزاری خانـه ملـت؛ سـیدکاظم دلخـوش بـا تأکیـد بـر ضـرورت ریشـهیابی آلودگـی هـوا در پایتخـت و شـهرهای بـزرگ اظهــار داشــت: در ســالهای گذشــته در مرزهــای بیــن ایــران و کشــورهای همسـایه مالچپاشـی صـورت مـی گرفـت و بعضـا پوشـش گیاهـان مانـع بلنـد شـدن گردوخـاک مـی شـد. عـلاوه بـر ایـن تـا 10 سـال پیـش در کشـور شـش تـا هفـت میلیـون خـودرو داشـتیم امـا اکنـون بیـش از 16 میلیـون خـودرو داریـم کـه باعـث آلودگـی هـوا مـی شـود و از رده خـارج کـردن خودروهـای فرسـوده هـم بـه طـول مـی انجامـد و همیـن هـا از عوامـل آلودگـی هـوا بـه حسـاب مـی آیـد.

وی بــا بیــان اینکــه «ســوخت خودروهــا، گازوییــل و بنزیــن مصرفــی سـهم اعظمـی در آلودگـی هـوا دارنـد» یـادآور شـد: گسـترش کارخانجـات در حاشــیه شــهرها و ســاخت و ســاز بیرویــه هــم باعــث افزایــش آلودگــی هــوا در پایتخــت و شــهرهای بــزرگ مــی شــود. در کنــار ایــن نبــود کارخانههــای زبالــه ســوز هــم از دیگــر علــل آلودگــی آب، محیــط زیســت و هــوا بــه حســاب مــی آیــد.

نماینــده مــردم صومعهســرا در مجلــس خاطرنشــان کــرد: ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت بایــد طــرح جامعــی بــرای برخــورد ضربتــی بــا آلایندههـای زیسـت محیطـی بـه مجلـس ارایـه کنـد. مـا هـم ایـن آمادگـی را داریــم. چراکــه معتقدیــم قوانیــن فعلــی در حــوزه محیــط زیســت بــا نواقصــی روبروســت.

دلخــوش در پایــان از نبــود برنامهریــزی مــدون بــرای جلوگیــری از آلودگـی هـوا در سـطوح مختلـف و هماهنگـی دسـتگاه هـای مربوطـه در ایـن ح ـوزه انتق ـاد ک ـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.