نگرانی محیط زیسـت از ساخت و ساز در حریم دریای خزر

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا تأکیــد بــر افزایــش همکاریهــای منطقــهای در راســتای کاهــش آلودگــی و پیـش روی و پـس روی سـطح آب دریـای خـزر گفـت: بـالا آمـدن آب دریـای خــزر حتــی بــه انــدازه 5 ســانتیمتر تــا 10 ســال آینــده میتوانــد بســیار زیانبــار و خطرنــاک باشــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از گــروه اجتماعــی برنــا ، پرویــن فرشــچی، مع ـاون محی ـط زیس ـت دریای ـی س ـازمان حفاظ ـت محی ـط زیس ـت در م ـورد بـالا آمـدن سـطح آب دریـای خـزر اظهـار کـرد: هـم اکنـون برنامـهای بـرای پی ـش روی و پ ـس روی آب دری ـای خ ـزر در دس ـت نداری ـم ام ـا ای ـن پدی ـده نوســانات آب دریــا هــر چنــد ســال یکبــار بــروز میکنــد و یــک پدیــده طبیعــی اســت کــه بــه عنــوان مثــال در نتیجــه پــس روی دریــای خــزر و خلیـج فـارس خشـک شـدن خلیـج گـرگان و خشـک شـدن خلیـج میانکالـه بــه وجــود آمــد برهمیــن اســاس کارگــروه ســتاد اســتانی و ســتاد ملــی را تشــکیل دادیــم.

وی افــزود: براســاس نتایــج مطالعــات اولیــه روی راهکارهــای کوتــاه مـدت، میـان مـدت و بلنـد مـدت کار میکنیـم و طـی ایـن مـاه ضربالعجلـی بـرای ایـن موضـوع در نظـر گرفتـه میشـود کـه اگـر براسـاس نتایـج نیـاز بـه لایروبـی و اقدامـات دیگـری بـود بـه سـرعت آن را انجـام دهیـم.

فرش ـچی ی ـادآور ش ـد: در برنام ـه می ـان م ـدت ب ـه دنب ـال تدوی ـن ط ـرح جامـع مدیریـت خلیـج گـرگان و تـالاب میانکالـه هسـتیم، طبیعـی اسـت کـه بــا نوســات آب دریــا آلودگــی بــه بخشهــای ســاحلی نیــز نفــوذ پیــدا کنــد بنابرایــن بــرای ایــن مســاله بایــد نگــران ســاخت و ســازهای نزدیــک دریــا باشـیم برهمیـن اسـاس تأکیـد داریـم کـه حریـم دریـا حفـظ شـود و از سـویی نگــران فعالیتهــای عمرانــی در منطقــه باشــیم زیــرا مشــکلات محیــط زیس ـت ج ـزو مس ـایل ف ـرا م ـرزی اس ـت.

وی ادامــه داد: مســایل دریــای خــزر تنهــا مربــوط بــه کشــور ایــران نیســت و بایــد در ایــن زمینــه همکاریهــای منطقــهای را افزایــش دهیــم.

فرشـچی تأکیـد کـرد: سـطح آب دریـای خـزر سـالانه 5 سـانتی متـر در حـال افزایـش اسـت، در چنـد سـال اخیـر حتـی تـا 18 سـانتیمتر نیـز پـس روی در حریـم دریـا را شـاهد بودیـم بنابرایـن ایـن نوسـانات بـه طـور طبیعی ایجـاد میشـود، برهمیـن اسـاس بایـد برنامـه جامعـی بـرای ایـن موضـوع در دسـت باشـیم و سـعی کنیـم کـه در سـاخت و سـازها و مدیریـت عمرانـی مـا بـرای توسـعه در خـط سـاحلی ایـن نوسـانات را در نظـر بگیریـم.

معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تصریــح کــرد: متأســفانه ســاختو ســازهای غیــر اصولــی در حریــم دریــای خــزر نگرانیهــای بســیاری بــرای ســازمان محیــط زیســت ایجــاد کــرده اســت، زیــرا در بســیاری از مناطــق ســاحلی اصــول ایمنــی و اســتاندارد رعایــت نشــده بــه طــوری کــه بایــد حریــم ســاحلی را 60 متــر در نظــر میگرفتیــم امــا ایــن موضــوع مــورد غفلــت واقــع شــده اســت.

ایـن مقـام مسـوول در سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت ادامـه داد: بایـد در ایـن زمینـه بـه مـردم هشـدارهای لازم داده شـود و مناطـق سـاحلی تحت تصـرف در آیـد تـا از توسـعه پروژههـای عمرانـی در ایـن مناطـق جلوگیـری شـود زیـرا بـالا آمـدن آب دریـای خـزر حتـی بـه انـدازه 5 سـانتیمتر تـا 10 سـال آینـده میتوانـد بسـیار زیانبـار و خطرنـاک باشـد.

وی در مــورد آلودگــی آب دریــای خــزر نیــز گفــت: آلودگــی آب دریــای خــزر نســبت بــه ســالهای گذشــته افزایــش نداشــته اســت امــا نمیتــوان پسـماندهای جامـد، فاضـلاب و ورود گونههـای غیـر بومـی و آلودگـی نفتـی دریــای خــزر را نادیــده گرفــت، برهمیــن اســاس ســازمان محیــط زیســت اقداماتـی در راسـتای مدیریـت و کاهـش آلودگـی دریـای خـزر را در دسـت اجــرا دارد و مطالعاتــی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه و راهکارهایــی نیــز تعییـن شـده اسـت کـه بـرای اجـرا نیازمنـد سـرمایه گذاریهـای داخلـی و خارج ـی اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.