تشخیص سرطان با انرژی خورشیدی در شرکت اکیپ

Elm va Sanat Rooz - - انرژی خورشیدی -

شــرکت اکیــپ در ســال 2015 میــلادی بــا هــدف ارایــه خدمــات و محصـولات تکنولوژیـک، بخصـوص در زمینـه انـرژی خورشـیدی و لیـزر، در ســوییس تأســیس شــد.

دکتـر احمـد اژدرزاده اسـکویی بـا ملیـت ایرانـی و دکتـر الیویـه بـرام بـا ملیـت سوییسـی بنیـان گـذاران شـرکت اکیـپ مـی باشـند کـه هـر دو دانـش آموخت ـه دانش ـگاه پل ـی تکنی ـک ف ـدرال ل ـوزان )EPFL( ، در زمین ـه لی ـزر و انـرژی خورشـیدی هسـتند.

دکتــر اژدرزاده ســمت مدیــر عاملــی شــرکت را در کنــار ســمت مشــاور علمــی دانشــگاه EPFL عهــده دار مــی باشــد.

پیونــد هــای بســیار نزدیــک اعضــای اکیــپ بــا ،EPFL باعــث تقویــت همکاریهــای تحقیــق و توســعهای )R&D( ایــن شــرکت بــا EPFL شــده و شــرکت را در رده شــرکتهای دانــش بنیــان ســوییس قــرار مــی دهــد.

دفتـر اکیـپ در منطقـه سـن سـولپیس – لـوزان سـوییس، و در نزدیکـی دانشـگاه EPFL قـرار دارد. نزدیکـی بـه EPFL مزیـت بسـیار مهمـی بـرای اکیــپ، در جهــت ســهولت و افزایــش فعالیــت هــای تحقیــق و توســعه بــا دانش ـگاه، ب ـه ش ـمار م ـی آی ـد.

شــرکت اکیــپ بــا همــکاری EPFL مشــغول ایجــاد تکنولــوژی نویــن تشـخیص سـرطان در انـدام هـای داخلـی بـدن بـا اسـتفاده از تشعشـع تـراهرتـز مـی باشـد. در ایـن زمینـه شـرکت موفـق بـه اخـذ سـرمایه تحقیـق و توس ـعه از بنی ـاد مل ـی دان ـش س ـوییس ب ـرای پیش ـبرد پ ـروژه ش ـده اس ـت.

شــرکت اکیــپ در دو شــاخه عرضــه محصــولات و ارایــه خدمــات فنــی- مهندســی و تحقیــق – توســعه، مشــغول مــی باشــد. محصولات:

• پنل های خورشیدی

• سیستمهای روشنایی و شارژ موبایل خورشیدی خدمات:

• مشاوره، طراحی و مهندسی پروژه های انرژی خورشیدی

• تحقیقات، ساخت و تست فناوری های نوین مدیریــت شــرکت اکیــپ مشــغول ایجــاد شــرکت همــزاد آن در ایــران میباش ـند ت ـا بتوانن ـد از اس ـتعدادهای ایران ـی در زمین ـه ان ـرژی خورش ـیدی اســتفاده نمــوده، مجموعــه شــرکتی ایرانــی - سوییســی و قــوی ایجــاد نمـوده، و فعالیتهـای خدماتـی و تحقیـق - توسـعهای خـود را در ایـران بـا اســتفاده از نیــروی کارآمــد ایرانــی گســترش دهنــد.

بــه منظــور معرفــی قابلیــت هــا، محصــولات و خدمــات خــود، شــرکت اکیــپ افتخــار دارد در چهارمیــن نمایشــگاه انــرژی خورشــیدی واقــع در محـل دایمـی نمایشـگاه هـای تهـرن، در تاریـخ 2 تـا 5 آذر 1396 در خدمـت ش ـما عزی ـزان باش ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.