افزایش 2 برابری مردودیهای معاینه فنی

Elm va Sanat Rooz - - انرژی خورشیدی -

بـا اجـرای فصـل جدیـد معاینـه فنـی، میـزان مراجعـات روزانـه بـه 80 درصــد رســیده اســت، گفــت: در مــدت ســه ماهــه شــروع حــدود جدیــد معاینــه فنــی، 12 درصــد از آلودگــی هــوا کاهــش یافتــه اســت.

اجـــرای حـــدود جدیـــد مجـــاز فنـــی خودروهـــا از ابتـــدای مردادمـــاه ســـال جـــاری اجـــرا شـــد. معـــاون وقـــت محیـــط انســـانی ســـازمان محیـــط زیســـت در خصـــوص ســـختگیرانهتر شـــدن حـــدود مجـــاز معاینـــه فنـــی گفـــت: ســـختگیرانهتر شـــدن بـــه ایـــن معناســـت کـــه کنتـــرل کاتالیســـتها و خروج ــی آلایندههــا را بــر اســاس شــبکه جامــع معاین ــه فن ــی بهصــورت ســـختگیرانهتری دنبـــال میکنـــد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از سـایت خبری محیـط زیسـت ایـران )IENA( پـس از گذشـت سـه مـاه و انـدی از اجـرای این طرح مسـعود زندی، سرپرسـت مرکـز ملـی هـوا و تغییـر اقلیـم سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در خصـوص تغییـرات و تأثیـرات حـدود جدیـد معاینـه فنـی گفـت: بـا اجـرای ایـن حـدود جدیـد، میـزان مونواکسـید کربـن از 2.5 پیپـیام بـه 0.7 کاهـش پیـدا کـرده و میـزان قبولـی و مـردودی فنـی خودروهـا افزایـش یافتـه اسـت.

زنـدی خاطرنشـان کـرد: بـا ایـن حـدود سـختیگرانهتر، 10 - 12 درصـد از آلودگـی هـوا کاهـش یافته اسـت.

او تصریــح کــرد: اگــر خودرویــی معاینــه فنــی نداشــته باشــد، از طریــق دوربینهــای ترافیکــی ســطح شــهر شناســایی و 50 هــزار تومــان جریمــه میشـود؛ ایـن باعـث افزایـش مراجعـات بـه مراکـز معاینـه فنـی شـده اسـت.

سرپرســت مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه اینکــه بــا اجــرای فصــل جدیــد معاینــه فنــی، میــزان مراجعــات روزانــه بــه 80 درصــد ظرفیــت ایــن مراکــز رســیده اســت، اظهــار داشــت: ایــن افزایــش مراجعــات باعــث شــده کــه گاهــی مالکیــن خودروهــا چنــد روزی در صــف انتظــار باقــی بماننــد.

بـه گفتـه او، سـالهای گذشـته مراجعـات بـه مراکـز معاینـه فنـی کمتـر از 20 درصـد بـود و ایـن مسـأله باعـث شـد تـا هیـچ تقاضایـی بـرای افزایـش ایـن مراکـز وجود نداشـته باشـد.

زنــدی بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود مجــاز جدیــد طراحیشــده از ســوی شــورای عالــی محیــط زیســت مصــوب شــده اســت، گفــت: بــا اجــرای ایــن حــدود جدیــد میــزان ردیهــا، 2 برابــر شــده اســت.

او بــا تأکیــد بــر اینکــه بالابــود میــزان مونواکســید کربــن تولیدشــده از خودروهــا، عمدهتریــن دلیــل افزایــش تعــداد مردودیهــای معاینــه فنــی اس ـت، اب ـراز داش ـت: دو دلی ـل عم ـده ب ـرای ای ـن م ـردود ش ـدن وج ـود دارد، یـا کاتالیسـت کانورتـر خـودرو ازکارافتـاده اسـت و بایـد تعویـض شـود یـا اینکه تنظیم ـات خ ـودرو ب ـا مش ـکل روب ـهرو اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.