اعمال محدودیتهای جدید در ازای رعایت نکردن سیاستهای ایران

Elm va Sanat Rooz - - It -

دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی هشــدار داد، درصورتــی کــه پیامرســانهای خارجــی سیاســتهای ایــران را رعایــت نکننــد، بــه ناچــار سیاســت محدودســازی ایــن شــبکهها را در پیــش خواهیــم گرفــت.

ابوالحســن فیروزآبــادی بــه دارنــدگان کانالهــای تلگرامــی هشــدار داد بـه مـوازات فعالیـت در ایـن شـبکهها، در شـبکههای اجتماعـی داخلـی نیـز فع ـال ش ـوند ت ـا درص ـورت مح ـدود س ـازی ش ـبکههای خارج ـی ب ـا مش ـکلی مواجـه نشـوند.

فیـــروز آبـــادی دربـــارهی رمزگـــذاری شـــبکههای اجتماعـــی خارجـــی و نبـــود امـــکان اجـــرای فیلترینـــگ هوشـــمند روی ایـــن شـــبکهها گفـــت: بســـیاری از پیامرســـانها هماکنـــون از رمـــز اســـتفاده میکننـــد و ایـــن موضـــوع امـــکان پایـــش را بـــه مـــا نمیدهـــد، برایـــن اســـاس طـــی مذاکـــره بـــا پیامرســـانهای خارجـــی ماننـــد تلگـــرام و اینســـتاگرام، از آنهـــا خواســـتهایم قابلیتهـــای دیگـــری ایجـــاد کننـــد تـــا بتوانیـــم سیاســـتهای صیانـــت از ارزشهـــای اســـلامی را در شـــبکههای پیامرســـان محقـــق کنیـــم و چنانچـــه ایـــن ملاحظـــات محقـــق شـــود، مشـــکلی پیـــش نخواهـــد آمـــد امـــا اگـــر ایـــن شـــبکهها اقـــدام جـــدی بـــه عمـــل نیاورنـــد مـــا تدابیـــر لازم را اتخـــاذ خواهیـــم کـــرد.

فیروزآبـادی افـزود: دربـاره شـبکههای پیامرسـان خارجـی، موضوعـات مختلفــی را دنبــال میکنیــم از جملــه ایــن کــه اولا سیاســتهای ایــران را رعایــت و از انتشــار مطالــب خــلاف اخــلاق جلوگیــری کننــد. همچنیــن از انتشــار مطالبــی کــه نظــام اجتماعــی را بــه هــم میزنــد و مطالبــی کــه بــا هـدف تخریـب منتشـر میشـود، ممانعـت کننـد. اینهـا موضوعاتـی اسـت کـه هـر شـبکهی خارجـی و داخلـی کـه قصـد فعالیـت در ایـران را دارد، بایـد رعایــت کنــد و اگــر ایــن خواســتهها تأمیــن نشــود، مــا راهــی جــز اعمــال سیاس ـت محدودکنندگ ـی نخواهی ـم داش ـت. برای ـن اس ـاس، ب ـه ش ـبکههای پرکاربــر توصیــه میکنیــم سرورهایشــان را بــه داخــل ایــران منتقــل یــا از سیاســتهای ایــران تبعیــت کننــد.

وی همچنیـن بـه کسـانی کـه کار رسـانهای انجـام میدهنـد تأکیـد کـرد کــه اگــر دارنــده گروههــا و کانالهایــی بــا بیــش از پنــج هــزار عضــو در شــبکههای خارجــی هســتند، بــه مــوازات فعالیــت در ایــن شــبکهها، در یــک پیامرســان داخلــی نیــز فعــال باشــند تــا اگــر مجبــور بــه اتخــاذ سیاســتهای محدودکنندگــی شــدیم، لطمــهای بــه کار آنــان وارد نشــود. درب ـاره انتق ـال س ـرور ش ـبکههای اجتماع ـی خارج ـی ب ـه داخ ـل ای ـران نی ـز مذاکــرات همچنــان در حــال انجــام اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.