به دستور مقامات قضایی، تاکسیهای اینترنتیاز استفادهنکنند

Elm va Sanat Rooz - - It -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از زومیــت، در پــی محدودیتهایــی کــه دربـارهی اسـتفاده از اپلیکیشـن ویـز اعمـال شـد، راننـدگان تاکسـییابهای اینترنتــی موظــف شــدهاند کــه از ایــن اپلیکیشــن اســتفاده نکننــد.

اطلاعیــهای در رابطــه بــا فعالیــت تاکســییابهای اینترنتــی منتشــر شــده اســت و از راننــدگان خواســته شــده کــه از ایــن پــس از اپلیکیشــن مســیریاب Waze اســتفاده نکننــد.

در ایـن اطلاعیـه آمـده اسـت: بـه دسـتور مقـام قضایـی، از مـاه جـاری تمــام اپلیکیشــنهای درخواســت خــودرو موظــف بــه منــع اســتفاده از مســیریاب Waze توســط کاربــران خــود هســتند.

بــر ایــن اســاس تاکســییابهای اینترنتــی از راننــدگان خــود خواســتهاند کــه بــرای جلوگیــری از غیــر فعــال شــدن اپلیکیشنشــان، درصـورت داشـتن مسـیریاب Waze روی گوشـی خـود، تـا قبـل از 30 آبـان ایــن مســیریاب را حــذف کننــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.