اینترنت غیر حجمی 30 درصد ارزانتر

Elm va Sanat Rooz - - It -

وزیــر ارتباطــات در واکنــش بــه انتقــاد کاربــران در رابطــه بــا تعرفــهی جدیـــد اینترنـــت اعـــلام کـــرد کـــه کاربـــران نیـــازی بـــه خریـــد حجـــم یـــا پرداخـــت هزینـــهی اضافـــه نخواهنـــد داشـــت.

بـــه گـــزارش عصـــر بـــه نقـــل از زومیـــت، محمدجـــواد آذری جهرمـــی، وزیـــر ارتباطـــات پســـتی در اینســـتاگرام منتشـــر کـــرد و تعرفـــهی جدیـــد اینترنـــت را بـــر مبنـــای غیـــر حجمـــی اعـــلام کـــرد و در همیـــن راســـتا بـــا انتقاداتـــی از ســـوی کاربـــران روبـــهرو شـــد؛ بهطـــوری کـــه در نهایـــت جهرمـــی ناچـــار بـــه دادن پاســـخ بـــه انتقـــادات کاربـــران شـــد.

وی در رابطـــه بـــا هزینـــهی اینترنـــت غیـــر حجمـــی اعـــلام کـــرد: در قیـــاس بـــا تعرفـــهی قبلـــی، حداقـــل حـــدود 30 درصـــد کاهـــش هزینـــه بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح بـــرای کاربـــران پیشبینـــی میشـــود. اطمینـــان داشـــته باشـــید کـــه حتـــی بـــا وجـــود مفهـــوم مصـــرف منصفانـــهی بیـــش از 80 درصـــد، کاربـــران دیگـــر نیـــازی بـــه خریـــد حجـــم یـــا پرداخـــت هزینـــه اضافـــه نخواهنـــد داشـــت.

وی تأکیـــد کـــرد کـــه ســـرعت خریداریشـــده بایـــد بهوســـیلهی شـــرکتها تضمیـــن شـــود و اشـــتراک بیـــن تعـــداد زیـــاد کاربـــر در اینجـــا معنـــا نـــدارد. آذری جهرمـــی از کاربـــران درخواســـت کـــرد صبـــور باشـــند تـــا شـــرکتها طرحهـــای خـــود را ارایـــه کننـــد. وی اطمینـــان خاطـــر داد کـــه دیدگاههـــای جمـــع زیـــادی از مصرفکننـــدگان لحـــاظ شـــده اســـت.

وی در ادامـــه گفـــت: نمیشـــود از دولـــت انتظـــار اشـــتغال داشـــت و همزمــان از تولیــدات بومــی حمایــت نکــرد. جوانــان ایرانــی همــواره در عرصــهی ســرویسهای نویــن خــوش درخشــیدهاند و لایــق حمایتهــای مـــا و شـــما هســـتند. اســـتفاده از ســـرویسهای ایرانـــی برابـــر بـــا ایجـــاد اشــتغال بــرای جوانــان ایــن مــرز و بــوم اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.