فلسفۀآلمانی

تری پینکارد ندا قطرویی ققنوس چاپ اول: ‪576 ،1394‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

فلسفۀ آلمانی از آغاز فلسفه ای بحث برانگیز و دیرفهم بود و از سال 1781 برای مدتی به فلسفۀ مسلط اروپا تبدیل شد و »شیوۀ تلقی اروپاییان و عمال همۀ جهانیان را از خودشان، طبیعت، دین، تاریخ بشر، سرشت دانش، سیاست و بهطورکلی ساختار ذهن انسان تغییر داد.« تری پینکارد در کتاب »فلسفۀ آلمانی: 1860-1760 میراث ایدئالیسم« کوشیده است فلسفۀ آلمانی و ارتباطش را با تاریخ آلمان بررسی کند. آلمان در آن زمان مجموعهای از ایالت های پراکنده شاهزاده نشین بود که به آرامی در حال تبدیل شدن به ملتی تازهتأسیس بود. پینکارد تاریخ آلمان آن زمان را در ارتباط با جریانهای فلسفی بررسی و تحلیل میکند. این اثر از چهار بخش تشکیل شده است. بخش نخست با عنوان »کانت و انقالب در فلسفه« به موضوعاتی چون خودانگیختگی بشر و نظم طبیعی، خودآیینی و نظم اخالقی، ذوق زیباشناختی، غایتشناسی و نظم جهان اختصاص دارد. مؤلف در فصل دوم، این انقالب در فلسفه را در دوران پس از کانت بررسی میکند. عمدۀ مباحث این فصل بازۀ زمانی بین دهۀ

1780 1810ات رادربرمیگیرد.پینکاردازایدئالیسم و انقالب فرانسه آغاز میکند و پس از بررسی اندیشههاییاکوبیوراینهولت،بهفیشته،هولدرلین، نوالیس،شالیرماخروشلگلمیپردازد.سپس نشان می دهد که چگونه شلینگ با روایتی رمانتیک ، آرای کانت را بازخوانی میکند. این فصل با اندیشههای یک فیلسوف پساکانتی دیگر به نام یاکوب فردریش فریسبهپایانمیرسد.بخشسومباعنوان»تکمیل انقالب؟هگل«، ابتدا به بررسی آلمان پس از انقالب و سپس به پدیدارشناسی روح هگل، پدیدارشناسی او از ذهن و جهان و در کل نظام فلسفی هگل اختصاص دارد. مؤلف در بخش پایانی کتاب با عنوان »انقالب زیر سوال میرود« پس از توصیف

سالهای0381 1855ات برتالشهایشلینگبرای احیا و بازنگری در ایدئالیسم و تناقضات کانتی و یأسمدرندراندیشۀشوپنهاوروکییرکگورتمرکز دارد.اودرانتهایاینبخشنیز بهجمعبندیمیراث ایدئالیسممیپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.